Course: Integration of Minorities in Czech School

« Back
Course title Integration of Minorities in Czech School
Course code KPEP/MENK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Elich Markéta, Mgr. Ph.D.
Course content
social exclusion, marginalization equality (law and institucional indemnity) racial violence, discrimination interethnical conflict national and ethnical minorities (selfeducation) multiculturalism interethnical education specificities of education of members of minorities

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama), E-learning
Learning outcomes
Student will be informed about problems of minorities in CR and in czech education, the extended topic will be a romany problems. We put emphasis on good knowledge and students´ activity for work with their attitudes.
- knowledges of ethnic and cultural groups, especially of Romany population - form integrated opinion of this problematic - orientation faculty in culturally plural world - positions of toleration, respect and candour to different groups
Prerequisites
Personality and Social Preparation (OSPK)

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment

essay, 2 seminar papers, activ participation in the seminars
Recommended literature
 • Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (č. 96/1998 Sb.).
 • Romové v České republice. 1999. Socioklub, Praha.
 • Strategie pro zlepšení vzdělávání romských dětí verze 2001. MŠMT.
 • studijní opory: O.S. ROMEA - http://www.romea.cz/.
 • studijní opory:ČLOVĚK V TÍSNI - http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?sid=113.
 • studijní opory:MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA - http://www.mkc.cz/.
 • studijní opory:MUZEUM ROMSKÉ KULTURY - www.rommuz.cz.
 • studijní opory:RADA VLÁDY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY - http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/.
 • studijní opory:ROMOVÉ V ČR - ČESKÝ ROZHLAS - http://romove.radio.cz/cz/.
 • studijní opory:VARIANTY - články z oblasti interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání - http://www.varianty.cz/index.php?id=19.
 • Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.).
 • Vzdelávanie Rómov dnes a zajtra. 2001. PF UKF v Nitre, Nitra.
 • Zpráva o stavu romských komunit v ČR za rok 2005.
 • Balvín J.:. Společně. Spolu s Romy k multikulturní výchově ve školství. Ústí nad Labem - Brno. 1997.
 • Balvín J.:. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Radix, Praha., 2005.
 • Jakoubek M.:. Romové - konec (ne)jednoho mýtu. Socioklub, Praha. 2004.
 • Machalová T.:. Lidská práva proti rasismu. Brno, 2001. Brno, 2001.
 • Navrátil P. a kol.:. Romové v české společnosti. Portál, Praha. 2003.
 • Říčan P.:. S Romy žít budeme - jde o to jak. Portál, Praha. 2000.
 • Sirovátka T. (ED.):. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: FSS MU, 2004.
 • Sirovátka T.:. Menšiny a marginalizované skupiny v ČR. Brno.
 • Šišková T.:. Menšiny a migranti v ČR. Portál, Praha. 2001.
 • Šišková T.:. Výchova k toleranci a proti rasismu. Portál, Praha. 1998.
 • Šotolová E.:. Vzdělávání Romů. Grada, Praha. 2001.
 • Záškodná H.:. Společenské minority a sociální práce. ZSF JU, České Budějovice. 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 5 Recommended year of study:5, Recommended semester: -