Course: Aesthetics II

« Back
Course title Aesthetics II
Course code KPEP/MESK2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Waldaufová Petra, Mgr.
 • Váchová Alena, PaedDr.
Course content
1. Aims of aesthetics education in preschool. Possibilities of aesthetic perception development of preschool children, search and perception of the beauty in a work of art and outside it as well. Work of art in preschool practice, kitsch, general principles of choosing of artworks suitable for children. 2. Theatre performance and film in preschool education. Integrated educational complex inspired by a graphic/plastic, musical, or literary work, joining of artistic, musical, and literary components. 3. Use of aesthetic disciplines in the creativity development of pre-school children, educational strategies supporting creativity, creative surroundings in preschool.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Within the course the students learn to apply the theoretical basis of aesthetics and the development of creativity in preschool conditions, use techniques leading to the development of a creative personality and to the sensitive perception of the surrounding world in practice with the emphasis on the possibility of their use while working with preschool children.
To explain and use the techniques leading to the development of a creative personality and to the aesthetic perception of the world in practice. To prepare activities issuing from a musical (graphic or plastic, literary) work related to the other aesthetic components. To propose the possibilities how to incorporate theatre performance or film in preschool education.
Prerequisites
not required
KPEP/MESK1

Assessment methods and criteria
Interview, Seminar work

Preparation of an activity developing the aesthetic perception of pre-school children, its realization in preschool, assessment and written reflection.
Recommended literature
 • Bean R.:. Jak rozvíjet tvořivost dítěte. Portál, Praha 1995.
 • Hazuková, H.:. Tvořivost, Umění a kultura Očekávané výstupy v praxi MŠ Metodická podpora k připravované revizi RVP PV. Raabe, s.r.o., Praha 2012, ISSN 1808-563X.
 • Hlavsa,J. a kol.:. Psychologické metody výchovy k tvořivosti, SPN 1986.
 • Jakobson, R.:. Poetická funkce. Jinočany: H+H, 1995.
 • Jasanová, N.:. Hudba, pohyb, kresba, slovo. Zlín: Svojtka, 1990.
 • Kolektiv autorů:. Metodické listy RAABE, Praha.
 • Lokšová I.,Lokša J.:. Tvořivé vyučování, Grada, Praha 2003.
 • Read, H.:. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967.
 • Severová M., Mišurcová V.:. Děti, hry a umění, ISV,Praha 1997.
 • Slavíková, V., Slavík J. a Eliášová S.:. Dívej se, tvoř a povídej. Praha: Portál, 2007.
 • Stibral, Karel:. Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán, 2005.
 • Svobodová, E., Švejdová, H.:. Metody dramatické výchovy, Praha, Portál, 2011.
 • Valenta J.:. Metody a techniky dramatické výchovy. Agentura STROM, 1997.
 • Zelina, M., Zelinová, M.:. Rozvoj tvorivosti detí a mládeže. SPN, Bratislava 1990.
 • Zuska, V.:. Umění, krása, šeredno. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0540-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer