Course: Communication with children II

« Back
Course title Communication with children II
Course code KPEP/MKDK2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kadlecová Veronika, Mgr.
 • Svobodová Eva, Mgr.
Course content
- respectful approach as a condition of an effective and functional communication, motivation, punishments and rewards, ineffective methods (mistakes in communication with children) + effective methods - replacement of the ineffective methods by the effective ones, empathetic reaction, self statement + solving conflicts, practice of solving communication situations - test

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to familiarize the students with the techniques of effective communication based on a respectful acceptance of a child. Through simulated situations we search for an effective form of communication, which leads to an educational target and the child doesn't regard it as a kind of violence by the adult.
To aim knowingly for a transfer of the acquired skills of effective communication into one's own communication with the others and to carry out reflection of one's own pedagogical work.
Prerequisites
none
KPEP/MKDK1

Assessment methods and criteria
Oral examination, Test

seminar paper + reflection of a videorecording
Recommended literature
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, VUP PRAHA, 2004.
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha, 2004.
 • Kocábková L.:. Rozvoj empatie u dětí předškolního věku, bakalářská práce, PF JČU, České Budějovice, 2009.
 • Kopřiva , P.,Nováčková , J.,Nevolová , D., Kopřivová ,T.:. Respektovat a být respektován, Spirála Kroměříž, 2005.
 • Koukolík F., Drtilová J.:. Vzpoura deprivantů. Makropulos, 1996.
 • Kovaliková ,S.:. Integrovaná tematická výuka. Spirála, Kroměříž 1995.
 • Matějček Z.:. Co, kdy a jak ve výchově dětí, Portál Praha, 1996.
 • Shapiro, L.E.:. Emoční inteligence dítěte, Portál, Praha 1998.
 • Stuchlíková Iva:. Základy psychologie emocí, Portál, Praha, 2002.
 • Svobodová, E., Švejdová, H.:. Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Praha, Portál, 2011.
 • Svobodová E.:. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání, RAABE, Praha, 2007.
 • Svobodová, E., Šmelová, E., Švejdová, H., Váchová, A.:. Vzdělávání v mateřské škole, Praha, Portál 2010.
 • Svobodová, E., Vítečková, M., a kol.:. Osobnost předškolního pedagoga. Portál, Praha, 2017.
 • Vágnerová M.:. Vývojová psychologie, Portál Praha 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter