Course: Management I

« Back
Course title Management I
Course code KPEP/MMGK1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Krejčová Alena, Mgr.
Course content
1. Management - basic concepts and functions of planning, SWOT-analysis 2. The organizational structure, human resources management, the guest workers 3. People management, management styles, work motivation, 4. Communication and management, groups, teams, conflict resolution 5. Controlling, decision-making - methods used 6. The financing of education, the school budget 7. The law on accounting, the funds after 8. Wage issues in education, organizational directive after 9. Basic pedagogical documentation, documentation schoo 10. Development strategy of school evaluation and school work there 11. Public relations, culture, school, the climate of the school. 12 The function and the role of the Director of the school, selfmanagement, working meeting ŘŠ 13. The educational policy of the EU, the school systems of the EU countries 14. The European dimension in education

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
a comprehensive knowledge of the basic concepts of management, school management and school finansing
Knowledge and basic orientation in the educational law and educational issues.
Prerequisites
legislative page: knowledge of the educational process

Assessment methods and criteria
Seminar work

Active participation in lectures, basic orientation in the subject, term paper on the subject.
Recommended literature
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  • Bacík, F.;Kalous, J.; Svoboda, J. a kol.:. Kapitoly ze školského managementu, Pedagogická fakulta UK v Praze, Praha 1995.
  • Buriánková,J.;Jakoubková,; V.Nádvorníková, H. a kol.:. Vedení mateřské školy, RAABE.
  • Eger, L.; Váňová, M.; Malach, A. a kol.:. Efektivní školský management. Západočeská univerzita, Plzeň 1998.
  • Plamínek, J.:. Synergický management: Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Argo 2000.
  • Průcha,J.; Walterová,E.; Mareš, J.:. Pedagogický slovník, 3., rozšířené a aktualizované vydání. Portál, s.r.o., Praha 2001.
  • Vodáček,L.; Vodáčková,O.:. Managment na prahu 90. let. Institut řízení, Praha 1991.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter