Course: Management II

« Back
Course title Management II
Course code KPEP/MMGK2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Krejčová Alena, Mgr.
Course content
1. the education policy of the CZECH REPUBLIC, the educational system and the management of education in the Czech Republic 2. The Education Act, the Decree on the NURSERY SCHOOL, the law on the ped. workers, NV 3. Foundations of the theory of law, legal personality 4. Labour law - the labour code (formation of work., contract ...) 5. labour law - the labour code (OPPP, statement, agreement......) 6. Summary of the curriculum, orientation in the educational laws and regulations 7. The final test of the probraného of 8. Experience from practice, discussion of educational issues

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
to gain insigh into legal issue of education management
Knowledge and basic orientation in the educational law and educational issues.
Prerequisites
legislative page: knowledge of the educational process

Assessment methods and criteria
Oral examination

Active participation in lectures, basic orientation in the subject, term paper on the subject.
Recommended literature
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  • Bacík, F.;Kalous, J.; Svoboda, J. a kol.:. Kapitoly ze školského managementu, Pedagogická fakulta UK v Praze, Praha 1995.
  • Buriánková,J.;Jakoubková,; V.Nádvorníková, H. a kol.:. Vedení mateřské školy, RAABE.
  • Eger, L.; Váňová, M.; Malach, A. a kol.:. Efektivní školský management. Západočeská univerzita, Plzeň 1998.
  • Plamínek, J.:. Synergický management: Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Argo 2000.
  • Průcha,J.; Walterová,E.; Mareš, J.:. Pedagogický slovník, 3., rozšířené a aktualizované vydání. Portál, s.r.o., Praha 2001.
  • Vodáček,L.; Vodáčková,O.:. Managment na prahu 90. let. Institut řízení, Praha 1991.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer