Course: Personality and Social Training

« Back
Course title Personality and Social Training
Course code KPEP/MOSVK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vítečková Miluše, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. Mutual acquaintance. Understanding of one's own intuition. 2. Communication without prejudices. 3. Self-assessment, self-reflection. 4. Nonverbal, verbal communication. 5. Development of communication skills. 6. Improvisation skill strengthening. 7. Techniques of coping with stress. 8. Social development, cooperation.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the seminar is to provide students with self-reflection, self-conception cultivation, support of personality maturing, assurance of own experience. Part of the seminar is work on professional assurance, motivation to profession and creation of one's own professional identity. Student learns to work with his own emotions, to use various techniques to cope with stress etc. Development of communication skills and strategies. Student acquires general idea of his personality skills, weak and strong points, motivation to profession.
The aim of the course is to develop personality and social competences of students in connection with their future profession.
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Seminar work

Active participation in seminars, working out seminar paper - mind map.
Recommended literature
 • BELZ, H.a M. SIEGRIST:. Klíčové kompetence. Praha: Portál, 2001.
 • BUZAN, T.:. Jděte na to chytře. Praha: Columbus, 2003.
 • ELLIS, A.:. Trénink emocí. Praha: Portál, 2002.
 • HEŘMANOVÁ, V.:. Profesní sebepojetí učitelů. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004.
 • KEIRSEY, D. a M. BATES:. Jaký jste typ osobnosti? Praha: Grada, 2006.
 • KOLÁŘ, J. a B. LAZAROVÁ:. K sobě, k druhým, k profesi: teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. Brno: MU, 2008.
 • KŘÍŽ, P.:. Kdo jsem, jaký jsem: aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí. Kladno: AISIS, 2005.
 • MAREŠ, J. a J. KŘIVOHLAVÝ:. Komunikace ve škole - vybrané kapitoly k tématu. Brno: Masarykova univerzita, 1995.
 • SMÉKAL, V.:. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister& Principal, 2002.
 • ŠVINGAROVÁ, D.:. Stres a "vyhoření" u profesionálů pracujících s lidmi. Liberec: Technická univerzita v Liberci, katedra sociálních studií a pedální pedagogiky, 2006.
 • VALENTA, J.:. Učit se být, Agent. Praha: Strom, 2000.
 • WHEELIS, A.:. Naslouchání. Praha: Triton, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter