Course: Pre-School Pedagogy I

« Back
Course title Pre-School Pedagogy I
Course code KPEP/MPPK1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vítečková Miluše, doc. PhDr. Ph.D.
 • Podhrázská Dita, Mgr.
Course content
1. Introduction to pre-school pedogogy, the relationship between pre-school pedagogy and pre-school education. 2. Pre-school pedogogy as a problem of social and educational policy. 3. The genesis of the aims and conceptions of pre-school education in a historical perspective. 4. Current understanding of pre-school education in the Czech Republic. 5. The system of pre-school institutions in the Czech Republic.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to provide orientation in the problems of pre-school education. It leads students to form a basic framework for understanding the patterns of development in pre-school education in relation to social needs and their development. Special emphasis is placed on the tradition of this country especially on the personality of J.A. Comenius. The development of public pre-school institutions and their legislation is also covered.
Knowledge of key terms and contexts: an understanding of pre-school pedagogy - pre-school pedagogy in the system of pedagogical disciplines - the relationship of pre-school pedagogy to general pedagogy. The historical development of pre-school education - changes in the aims of pre-school education. The essence of the influence of education at an early age and in the pre-school period. The structure of pre-primary institutions.
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Analysis of student's work activities (technical works), Interview

active participation, seminar paper
Recommended literature
 • Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice. Praha: MŠMT, 2000.
 • Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, Eurydice, 1996. ISBN 80-211-0237-3.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004.
 • BEČVÁŘOVÁ, Zuzana:. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003, 174s. ISBN 80-7178-537-7.
 • BRUCEOVÁ, Tina:. Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996,172 s. ISBN80-7178-068-5.
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše a kol.:. Zdravá mateřská škola. Praha : Portál, 1995, 141 s. ISBN 80-7178-048-0.
 • KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA:. Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, 2001, s. 123-140, s. 23-54. ISBN 80-7178-585-7.
 • MATĚJČEK, Zdeněk:. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha : Portál, 1996, 141 s. ISBN80-7178-085-5.
 • MATĚJČEK, Zdeněk:. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha : Portál, 1994,98 s. ISBN 80-85282-83-6.
 • OPRAVILOVÁ, Eva a Jana KROPÁČOVÁ:. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005, 86 s.ISBN 80-7290-251-2.
 • OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ:. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, 173 s. ISBN 978-80-7290-482-2.
 • OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ:. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, 231 s. ISBN 978-80-7290-623-9.
 • OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ:. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 118 s. ISBN 978-80-7290-624-6.
 • OPRAVILOVÁ, Eva:. Rok v mateřské škole. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-847-3.
 • UHLÍŘOVÁ, Jana:. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, 59 s. ISBN 80-7290-107-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter