Course: Psychology for preschool teachers II

« Back
Course title Psychology for preschool teachers II
Course code KPEP/MPSK2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Plachá Veronika, Mgr. Ph.D.
Course content
1. biological vs.social landmarks and factors of development, respect for individual developmental particularities 2. prenatal development and birth 3. first three years 4. preschool child 5. development of particular regions in preschool age 6. motorics and bodily ganges 7. cognition - regard to fundamental existencial and spiritual questions + sexual education 8. speech - and pathological speech development (restricted x developed language code) 9. socio-emotional development, EQ, SQ, altruism and prosocial behaviour 10. moral development 11. game ( also as a diagnostic method) 12. art expression ( also as a way of understanding of a child) 13. school maturity vs. preschool maturity 14. certain mental and behavioural disorders of young school-aged children (mental retardation, autism, hyperactivity, aggressive behaviour, CP -cerebral palsy, epilepsy, neurosis, etc.)

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Written action (comprehensive tests, clauses), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to provide the students with the knowledge of developmental psychology and child psychology which are essential for preschool teacher's work. The course focuses also on some chosen applied topics indispensable for understanding of preschool pupil.
after the course completion the student will be familiar with preschool child psychology
Prerequisites
knowledge of personality psychology and developmental psychology, motivation for teacher's profession and for work on one's development

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview, Systematic student observation

active participation in seminars
Recommended literature
 • Moral development. [online]. [cit. 05.11.2012] Dostupné z WWW: <http://psychology4a.com/develop10.htm>.
 • DAVIDO, R.:. Kresba jako nástroj k poznání dítěte. Praha: Portál, 2001.
 • DVOŘÁKOVÁ, M. :. Multikulturní výchova v mateřské škole s. 179-186. In GILLERNOVÁ, I., MERTIN, V.: Psychologie pro učitelky MŠ, s.147-10, Portál, 2010.
 • HELUS.Z.:. Dítě v osobnostním pojetí, Portál, 2009.
 • Hoeksema,S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, W.A.:. Psychologie Atkinsonové a Higarda, Portál, 2012. - 3.kap. Psychický vývoj, s. 92-126., s. 132-135.
 • HOSKOVCOVÁ, S.:. Psychická odolnost předškolního dítěte, Grada, 2006.
 • HŘÍBKOVÁ, L.:. Nadané dítě v předškolním věku, jeho vyhledávání a rozvíjení. In GILLERNOVÁ, I., MERTIN, V.: Psychologie pro učitelky MŠ, s. 147-10, Portál, 2010.
 • LANGMEIER, J., KŘEJČÍŘOVÁ, D.:. Vývojová psychologie, Grada, Praha, 1998.
 • MATĚJČEK, Z.:. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 1994.
 • MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J.,:. Počátky našeho duševního života, Praha: Panorama, 1987.
 • MICHALOVÁ, Z.:. Předškolák s problémovým chováním, Portál, 2012.
 • PREKOPOVÁ, J. ,SCHWEIZEROVÁ,CH.:. Neklidné dítě, Praha: Portál, 2008.
 • ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ,D.:. Dětská klinická psychologie., Praha, 2006, Kap.6,8,9,10,11,12.
 • ŘÍČAN,P. :. Cesta životem, Portál, 2004, Kap.1:Coje a jak se dělá biodromální psychologie? S 19 - 63.
 • ŘÍČAN,P. :. Cesta životem, Portál, 2004, Kap.5: Kouzelný svět předškoláka,s.119 - 144.
 • Štefánková, Z.:. Citová vazba v předškolním věku, interní studijní materiál, 2011.
 • ŠULOVÁ, L., BARTANUSZ, Š.:. Dítě vyrůstající v bilingvní rodině. In GILLERNOVÁ, I., MERTIN, V.: Psychologie pro učitelky MŠ, s. 171-178, Portál, 2010.
 • ŠULOVÁ, L., Zaouche-Gaudron, C.:. Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum, 2003.
 • UŽDIL, J.:. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha, Portál 2002.
 • Vacek, P.:. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 80-7041-223-2, 2005.
 • VÁGNEROVÁ, M.:. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Karolinum, 2012. Kapitola 5 Věk hry a přípravy na školu - předškolní období, s. 177-253.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer