Course: Psychology for preschool teachers III

« Back
Course title Psychology for preschool teachers III
Course code KPEP/MPSK3
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Plachá Veronika, Mgr. Ph.D.
Course content
Young and middle adulthood - the idea of age context of teacher Preschool teacher's personality Mental characters, trans Knowledge and skills Competencies Altruism and prosociality Emotional inteligence Formal and informal autority Teacher as an example (identification and imitation as ways of social learning) Teacher's attitudes Teacher's communication and assertiveness Teacher vs. parents, teacher vs. pupil/pupils, teacher vs. preschool management Teacher's self-attitude Certain mental and behavioural disorders (neurosis, pathology of power, burnout syndrome, etc.) Mental hygiene in preschool teacher's life Self-diagnostics and teacher's diagnostics

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Written action (comprehensive tests, clauses), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to provide students with theoretical knowledge of psychology, which is related to a larger context of preschool teacher. It means to offer knowledge of personality psychology, psychopathology, pedagogical psychology, which will be presented to students in context of their future profession, and which will become a basis for particular behaviour patterns and skills.
after the course completion the student will be familiar with psychological issue of preschool teacher
Prerequisites
motivation for teacher's profession

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview, Systematic student observation

active participation in seminars, presentation of chosen topic, active participation in discussions in form of one's own opinions and attitudes presentation, seminar paper in the extent of 10 pages - Preschool teacher, reader's diary containing observations both from reference and non reference books (including journal articles and films), which are applicable to preschool issue in large study context (5 records at min.)
Recommended literature
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005.
 • Učení je skryté bohatství. Praha: Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta,1997.
 • Bahbouh, R.:. Pohádka o ztracené krajině. Psychologie sebekoučování, Praha: Mikron, 2010.
 • Gillernová, I., Mertin, V.:. Psychologie pro učitelky MŠ, Portál, 2010.
 • Helus ,Z. - Bravená, N. - Franclová, M.:. Perspektivy učitelství. Praha: Univerzita Karlova.
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. (2. přepr. vydání.).
 • Helus, Z.:. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007.
 • Helus, Z.:. Úvod do psychologie. Praha: Grada 2011.
 • Horká, H.:. Výchova pro 21. Století - Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido, 2000.
 • Hoskovcová, S.- Šírová, E.:. Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí. - In: Hrabal, V. - Man, F. - Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1989.
 • Howard, P.J.:. Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál. 1998.
 • Hřebíčková, M.:. Nové přístupy ke zkoumání rysů - pětifaktorový model osobnosti. In: Blatný, M. a kol:. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010, s.43-70.2011.
 • Hříbková, L.:. Učení ve škole - kognitivní nebo osobnostní přístup ? - In: Pedagogika, 2008, č.2, s. 101-103.
 • Jedlička, R.:. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál 2011.
 • Koťátková, S.:. Kompetence dítěte předškolního věku a jejich souvislosti se sebepojetím a sebeuplatněním dítěte, jeho socializací a komunikací. In : Pedagogika, 50, 2000, č.1, s. 56-64.
 • Langmeier, J., Krejčířová, D.:. Vývojová psychologie, Grada, Praha, 1998.
 • Mareš, J.- Křivohlavý, J.:. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995.
 • Mareš, J.:. Nová taxonomie kladných stránek člověka - inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. - In: Pedagogika, 2008, č. 1, s.4-20.
 • Mareš, J.-Man,F.- Prokešová,L.:. Autonomie žáka a rozvoj jeho osobnosti. In: Pedagogika, 46, 1996, č.1, s.5-17. 1996.
 • Matějček. Z.:. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 1994.
 • Millerová, A:. Cesty života - odhalování dětského příběhu v každém z nás. Praha: Lidové noviny, 2001.
 • Pease, A., Pease, B.:. Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. rno:Alman. 2000.
 • Piťha, P.:. Výchova, naděje společnosti. Praha: Poustevník, 2006.
 • Smékal, V.:. Pozvání do psychologie osobnosti.
 • Spilková, V. a kol.:. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005.
 • Šolcová, I.:. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009.
 • Štech, S. - Viktorová, I.:. Vztahy rodiny a školy - hledání dialogu. In: Kolláriková, Z.- Pupala, B. (ed.): Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001. S. 57-94.
 • Vágnerová, M.:. Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha, Portál. 2000.
 • Vágnerová, M.:. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.
 • Vališová, A. et al:. Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998.
 • Zelinková, O.:. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter