Course: Psychology for preschool teachers IV

« Back
Course title Psychology for preschool teachers IV
Course code KPEP/MPSK4
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Najmonová Marie, Mgr. Ph.D.
 • Stuchlíková Iva, prof. PaedDr. CSc.
Course content
Personal approach, inspirational sources of current education conception Socialization (primary x secondary, social learning Rewards and punishments - evaluation) Interaction in educational process, social needs (development and cultivation) - affiliation, prestiges, K.Horney - directions of relating to people Classroom climate in preschool, and care for it and its diagnostics Children's self-attitude development, development of emotional intelligence, development of moral reasoning, development of resilience, use of story, children's literature, ways of personality development stimulation - reading, fairy-tales, relaxation, ? Work with attributions - as an important moment in preschool Motivation - cognitive, social, performance-oriented, Zone of Proximal Development Influence of teacher's expectations on pupil Educational styles, psychological issue of personal approach Observation of child as key method of pedagogical diagnostics Further methods of diagnostics (analysis of child's performance,?), importance of diagnostic activity and use of the results in educational process Family vs. preschool - adaptation, cooperation, communication, clash of values, multicultural aspects, family diagnostics

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Written action (comprehensive tests, clauses), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to provide students with knowledge not only of pedagogical psychology, which is crutial in the context of preschool education; on the basis of this knowledge to create certain key skills of the students. One part of the course is represented by skills of pedagogical diagnostics. Each topic is considered in context of personal approach, 4 pillars of upbringing and education (to study how to learn, to act, to be together and to be).
after the course completion, student will be familiar with educational and psychological issue of preschool education
Prerequisites
active participation in seminars, interest in teacher's profession

Assessment methods and criteria
Oral examination, Interview

To work out seminar paper with respect to seminar thematic range (one's own choice of form) Continuation of reader's diary of science books as well as fiction.
Recommended literature
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005.
 • Učení je skryté bohatství. Praha: Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta,1997.
 • Helus ,Z. - Bravená, N. - Franclová, M.:. Perspektivy učitelství. Praha: Univerzita Karlova.
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. (Druhé přepracované vydání.).
 • Helus, Z.:. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007.
 • Helus, Z.:. Úvod do psychologie. Praha: Grada 2011.
 • Horká, H.:. Výchova pro 21. Století - Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido, 2000.
 • Hoskovcová, S.- Šírová, E.:. Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí. - In: Gillernová, I. et al.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Praha: Grada, 2011, str. 153-163.
 • Hrabal, V. - Man, F. - Pavelková, I.:. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha:SPN, 1989.
 • Hřebíčková, M.:. Nové přístupy ke zkoumání rysů - pětifaktorový model osobnosti. In: Blatný, M. a kol:. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010, s.43-70.2011.
 • Mareš, J.- Křivohlavý, J.:. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995.
 • Mareš, J.:. Nová taxonomie kladných stránek člověka - inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. - In: Pedagogika, 2008, č. 1, s.4-20.
 • Mareš, J.-Man,F.- Prokešová,L.:. Autonomie žáka a rozvoj jeho osobnosti. In: Pedagogika, 46, 1996, č.1, s.5-17. 1996.
 • Matějček. Z.:. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 1994.
 • Millerová, A:. Cesty života - odhalování dětského příběhu v každém z nás. Praha: Lidové noviny, 2001.
 • Piťha, P.:. Výchova, naděje společnosti. Praha: Poustevník, 2006.
 • Spilková, V. a kol.:. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005.
 • Šolcová, I.:. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009.
 • Štech, S. - Viktorová, I.:. Vztahy rodiny a školy - hledání dialogu. In: Kolláriková, Z.- Pupala, B. (ed.): Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001. S. 57-94.
 • Vágnerová, M.:. Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha, Portál. 2000.
 • Vágnerová, M.:. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.
 • Vališová, A. et al:. Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998.
 • Zelinková, O.:. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer