Course: Psychology for preschool teachers V

« Back
Course title Psychology for preschool teachers V
Course code KPEP/MPSK5
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jošt Jiří, doc. Mgr. CSc.
 • Plachá Veronika, Mgr. Ph.D.
Course content
1. AGGRESSIVE CHILD 2. HYPERACTIVE CHILD, CHILD WITH ADD 3. FEARFUL AND SHY CHILD, CHILD WITH OCD 4. CHILD WITH NOTICEABLE SPEECH DEFECT 5. SOCIALLY IMMATURE CHILD (SUBDEPRIVATION, DEPRIVATION, syndrome CAN) 6. SCHOOL MATURITY 7. CHILD WITH SCHOOL ATTENDANCE SUSPENSION 8. AUTISM 9. CHILD WITH HANDICAP 10. COMPUTER IN CHILD'S LIFE 11. ADDICTIONS IN PRESCHOOL AGE 12. SEXUAL ISSUES IN PRESCHOOL AGE 13. DEATH IN PRESCHOOL CHILD'S LIFE

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Written action (comprehensive tests, clauses), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to provide students with knowledge, which will help them within solving of particular problem situations, which students can meet in preschool. It is not concerned with manuals handover but rather with suggestion of possibilities how to consider particular problems, how to understand and influence them.
after the course completion, student is familiar with preschool education issue
Prerequisites
active participation in seminars, interest in teacher's profession

Assessment methods and criteria
Oral examination, Interview

Seminar paper in the extent of 5 pages, content: observation record of pupil with specific diagnosis and pedagogical outcome, preschool classroom chmate description, conclusions of teacher's self-diagnostics with particular results Seminar paper in the extent od 1-3 pages - use of particular story (student draws inspiration form children's literature) for pupil's personal development ( of emotional intelligence, ethical sentiment, desired attitudes and values) Reader's diary including reflections of reference and non reference books (journal articles and films included), usable for preschool issue in large study context (at least 5 records). Diary records follow in records of preceding psychology courses) Continuation of science and fiction reader's diary.
Recommended literature
 • Bednářová, J. Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7 letl. Praha: Edika. 2017.
 • Bednářová, J., Šmardová, V. Školní zralost. Praha: Edika. 2015.
 • Bowlby, J. Odloučení. Praha: Portál. 2012.
 • Bowlby, J. Vazba. Praha: Portál. 2010.
 • Bowlby, J. Ztráta. Praha: Portál. 2013.
 • Děti bez lásky. Krátký film natočený dle námětu Z. Matějčka. 1963.
 • Helus, Z. Úvod do psychologie (2. přepracované a doplněné vydání). Praha: Grada. 2017.
 • Kubicka, L., Roth, Z., Dytrych, Z., Matejcek, Z., David, H. P. The mental health of adults born of unwanted pregnancies, their siblings, and matched controls: a 35-year follow-up study from Prague, Czech Republic. J Nerv Ment Dis., 190(10), 653-62. 2002.
 • Kucharská, A. Riziko dyslexie (pregramotnosní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2014.
 • Matějček, Z. ). O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál. 1994.
 • Matějček, Z., Bubleová, V., Kovařík, J. Rodiče a děti. Praha: Vyšehrad. 1997.
 • Matějček, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál. 2015.
 • Matějček, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál. 2017.
 • Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál. 2011.
 • Mertin, V., Krejčová, L. Abeceda pro učitelky mateřských škol. Praha: Wolters Kluwer. 2016.
 • Mertin, V. Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. Praha: Psychiatrické centrum. 2016.
 • MICHALOVÁ, Z.:. Předškolák s problémovým chováním, Portál, 2012.
 • MUNDEN, A.:. Poruchy pozornosti a hyperaktivita: přehled současných poznatků a postupů pro rodiče a učitele. Praha: Portál, 2008.
 • NADEAU,M.:. Relaxační hry s dětmi, Portál.
 • Nakonečný, M. Přehled základních pojmů. Praha: Portál. 2011.
 • NEŠPOR, K.:. Jóga pro děti. Relaxace, cvičení příběhy, Velryba Praha, 1998.
 • Oaklander, V:. Třinácté komnaty dětské duše.
 • Pöthe, P:. Emoční poruchy v dětství.
 • Pöthe, P:. Psychoterapie dítěte.
 • Prekopová, J. Vcítění v každodenním životě. Praha: Grada. 2004.
 • Rogge, J-U.:. Dětské strachy a úzkosti.
 • ROJOVÁ - SÍTA,V.:. Jóga, hry a pohádky. Portál,2012.
 • Vágnerová, M. Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum. 2012.
 • VODIČKA,I.:. Nechte leváky drápat, Portál.
 • VYMĚTAL, J.:. Úzkost a strach u dětí.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter