Course: Art techniques and their management

« Back
Course title Art techniques and their management
Course code KPEP/MVTK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lietavcová Martina, Mgr.
Course content
1. About line and drawing, painting and magic with colours, spatial creation and playing with space, work with paper, with diverse material- art experiment, work with natural material - touches of nature, with textile - discovery of textile. Figure and portrait. Combined techniques. Modeling - work with clay. Unconventional techniques - joy of surprise. Art activities management in preschool. 2. Art culture - art inspiration, photo, fashion , design, everyday objects in art and creation. Gallery animation.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Graphic and art activities
Learning outcomes
Within the course students get familiar with certain less traditional art techniques, their methods and use in context of integrated education in preschool and primary school.
To know and practically manage art techniques
Prerequisites
not required
KPEP/MVČK

Assessment methods and criteria
Student portfolio analysis, Seminar work

Active participation, preparation of art technique and its methodical management
Recommended literature
 • Časopis Estetická výchova, Informatorium 3-8.
 • Brožová, V., Peřinová, M.:. Kreslíme, malujeme a modelujeme. Fortuna, Praha 1994.
 • Cikánová, K. :. Kreslete si s námi. Aventinum, 1992.
 • Cikánová, K. :. Malujte si s námi. Aventinum, 1993.
 • Cikánová, K. :. Objevujte s námi tvar. Aventinum, 1995.
 • Cikánová, K.:. Tužkou, štětcem nebo myší. Aventinum 1998.
 • Fulková, M. a kol.:. Výtvarná výchova pro ZŠ. Fortuna, Praha 1997.
 • Hazuková, H., Šamšula, P.:. Didaktika výtvarné výchovy I, PF UK, Praha 2005.
 • Kol. autorů:. Kafomet pro MŠ, Stařeč. Infra, od 2003 - metodické materiály.
 • Kol. autorů:. Metodické listy. RAABE, Praha.
 • Razáková, D.:. Kreslíme, malujeme, modelujeme. SPN, Praha 1977.
 • Roeselová V.:. Techniky ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1996.
 • Slavíková, V., Slavík J., Eliášová S.:. Dívej se, tvoř a povídej, Portál, Praha 2007.
 • Slavíková, V., Slavík, J.Hazuková, H :. Výtvarné čarování, PF UK, Praha 2000.
 • Svobodová, M. :. Výtvarná výchova v předškolním věku, Tobiáš, 1998.
 • Šamšula P.:. Obrazárna v hlavě 1-10. Práce, středisko pedagogické literatury Praha 1996-2000.
 • Vondrová, P.:. Výtvarné techniky pro děti. Praha, Portál, 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: -