Course: Psychology for primary school teachers I

« Back
Course title Psychology for primary school teachers I
Course code KPEP/PSUK1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stuchlíková Iva, prof. PaedDr. CSc.
 • Nota Josef, Mgr. Ph.D.
Course content
1. biological vs.social landmarks and development factors, individual developmental characteristics 2. prenatal development 3. preschooler 4. school maturity 5. development of particular regions in school age 6. motorics and physical changes, sexual education 7. cognition, visual expression (also as a way how to know a child), basic existencial and spiritual questions 8. speech - and pathological development of speech (restricted and unrestricted language code) 9. socio-emotional development, EQ, SQ, altruism and prosocial behaviour 10. moral development 11. learning 12. Certain psychical and behavioural disorders of younger school age children (specific learning disabilities, mental retardation, autism, hyperactivity, agressive behaviour, CP /cerebral palsy/, epilepsy, neurosis, etc.)

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Written action (comprehensive tests, clauses), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to provide students with such knowledge of developmental psychology and school-age child psychology, which are essential for primary school teacher's work. The course deals with chosen applied topics which are indispensable to know primary school pupil.
after course completion student will be familiar with pedagogical-psychological issue of primary school education
Prerequisites
active participation in seminars, interest in teacher profession

Assessment methods and criteria
Oral examination, Interview

Working out seminar paper - application of one of the topics into teaching context, in the extent of 3-5 pages Reader's diary including reflections from both reference and nonreference books (inclusive of journal articles and films), applicable to teaching issue in large context of study (min. 5 records). Diary records follow previous records from psychology courses. Reader's diary of reference books and fiction continuation.
Recommended literature
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005.
 • Učení je skryté bohatství. Praha: Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta,1997.
 • Helus ,Z. - Bravená, N. - Franclová, M.:. Perspektivy učitelství. Praha: Univerzita Karlova.
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. (Druhé přepracované vydání.).
 • Helus, Z.:. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007.
 • Helus, Z.:. Úvod do psychologie. Praha: Grada 2011.
 • Horká, H.:. Výchova pro 21. Století - Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido, 2000.
 • Hoskovcová, S.- Šírová, E.:. Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí. - In: Gillernová, I. et al.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Praha: Grada, 2011, str. 153-163.
 • Hrabal, V. - Man, F. - Pavelková, I.:. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha:SPN, 1989.
 • Hřebíčková, M.:. Nové přístupy ke zkoumání rysů - pětifaktorový model osobnosti. In: Blatný, M. a kol:. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010, s.43-70.2011.
 • Hříbková, L.:. Učení ve škole - kognitivní nebo osobnostní přístup ? - In: Pedagogika, 2008, č.2, s. 101-103.
 • Jedlička, R.:. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál 2011.
 • Koťátková, S.:. Kompetence dítěte předškolního věku a jejich souvislosti se sebepojetím a sebeuplatněním dítěte, jeho socializací a komunikací. In : Pedagogika, 50, 2000, č.1, s. 56-64.
 • Mareš, J.- Křivohlavý, J.:. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995.
 • Mareš, J.:. Nová taxonomie kladných stránek člověka - inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. - In: Pedagogika, 2008, č. 1, s.4-20.
 • Mareš, J.-Man,F.- Prokešová,L.:. Autonomie žáka a rozvoj jeho osobnosti. In: Pedagogika, 46, 1996, č.1, s.5-17. 1996.
 • Matějček. Z.:. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 1994.
 • Millerová, A:. Cesty života - odhalování dětského příběhu v každém z nás. Praha: Lidové noviny, 2001.
 • Piťha, P.:. Výchova, naděje společnosti. Praha: Poustevník, 2006.
 • Spilková, V. a kol.:. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005.
 • Šolcová, I.:. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009.
 • Štech, S. - Viktorová, I.:. Vztahy rodiny a školy - hledání dialogu. In: Kolláriková, Z.- Pupala, B. (ed.): Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001. S. 57-94.
 • Vágnerová, M.:. Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha, Portál. 2000.
 • Vágnerová, M.:. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.
 • Vališová, A. et al:. Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998.
 • Zelinková, O.:. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter