Course: Psychology for primary school teachers II

« Back
Course title Psychology for primary school teachers II
Course code KPEP/PSUK2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stuchlíková Iva, prof. PaedDr. CSc.
Course content
1. Young and middle adulthood - idea of age context of teacher 2. Primary school teacher's personality in context of expectations a. mental characters, features, b. knowledge and skills, c. competencies, d. altruism and prosociality e. emotional intelligence 3. formal and informal authority 4. teacher as an ideal (identification and imitation as ways of social learning) 5. Teacher's attitudes (Pygmalion vs. Golem effect, self-regulated learning) 6. Communication and assertivity of teacher 7. Teacher vs. Parents, teacher vs.pupil/s, teacher vs. school management 8. Teacher's self-conception 9. Some mental and behavioural disorders (neurosis, pathology of power, psychosis, burnout syndrome, etc.) 10. Psychohygiene in teacher's life 11. Autodiagnostics and teacher's diagnostics

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Written action (comprehensive tests, clauses), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is to provide students with theoretical knowledge of psychology concerning large context of primary school teacher. It means to offer knowledge of personality psychology, psychopathology, pedagogical psychology, which will be presented to students in context of their future profession, and which will be starting point for particular behaviour patterns and skills.
after course completion student will be familiar with pedagogical-psychological issue of primary school education
Prerequisites
active participation in seminars, interest in teacher profession

Assessment methods and criteria
Oral examination, Interview

Active participation in discussions through presenting one's own opinions and attitudes, seminar paper in the extent of 3-5 pages - I as a teacher, reader's diary containing reflections of reference and nonreference books (including journal articles and films), applicable to primary school issue in large context of study (min.5records, continuation of previous courses.
Recommended literature
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005.
 • Učení je skryté bohatství. Praha: Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta,1997.
 • Helus ,Z. - Bravená, N. - Franclová, M.:. Perspektivy učitelství. Praha: Univerzita Karlova.
 • Helus, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. (Druhé přepracované vydání.).
 • Helus, Z.:. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007.
 • Helus, Z.:. Úvod do psychologie. Praha: Grada 2011.
 • Horká, H.:. Výchova pro 21. Století - Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido, 2000.
 • Hoskovcová, S.- Šírová, E.:. Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí. - In: Gillernová, I. et al.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Praha: Grada, 2011, str. 153-163.
 • Hrabal, V. - Man, F. - Pavelková, I.:. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha:SPN, 1989.
 • Hřebíčková, M.:. Nové přístupy ke zkoumání rysů - pětifaktorový model osobnosti. In: Blatný, M. a kol:. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010, s.43-70.2011.
 • Hříbková, L.:. Učení ve škole - kognitivní nebo osobnostní přístup ? - In: Pedagogika, 2008, č.2, s. 101-103.
 • Jedlička, R.:. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál 2011.
 • Koťátková, S.:. Kompetence dítěte předškolního věku a jejich souvislosti se sebepojetím a sebeuplatněním dítěte, jeho socializací a komunikací. In : Pedagogika, 50, 2000, č.1, s. 56-64.
 • Mareš, J.- Křivohlavý, J.:. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995.
 • Mareš, J.:. Nová taxonomie kladných stránek člověka - inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii. - In: Pedagogika, 2008, č. 1, s.4-20.
 • Mareš, J.-Man,F.- Prokešová,L.:. Autonomie žáka a rozvoj jeho osobnosti. In: Pedagogika, 46, 1996, č.1, s.5-17. 1996.
 • Matějček. Z.:. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 1994.
 • Millerová, A:. Cesty života - odhalování dětského příběhu v každém z nás. Praha: Lidové noviny, 2001.
 • Piťha, P.:. Výchova, naděje společnosti. Praha: Poustevník, 2006.
 • Spilková, V. a kol.:. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005.
 • Šolcová, I.:. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009.
 • Štech, S. - Viktorová, I.:. Vztahy rodiny a školy - hledání dialogu. In: Kolláriková, Z.- Pupala, B. (ed.): Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001. S. 57-94.
 • Vágnerová, M.:. Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha, Portál. 2000.
 • Vágnerová, M.:. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.
 • Vališová, A. et al:. Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998.
 • Zelinková, O.:. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer