Course: Pedagogy for primary school teachers I

« Back
Course title Pedagogy for primary school teachers I
Course code KPEP/PUK1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vítečková Miluše, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Conception of primary education (basic theoretical possibilities of transformation after 1990), primary education in European dimesion (Delors), principles of school humanization, psycho-didactic principles of new classes conception as child-oriented classes. Basic curriculum documents (White Paper, State curriculum, terms: key competencies, expected outputs, formulation of curriculum content, cross-cutting themes) Didactics, term definition, characteristics of basic didactic conceptions (in context) Teaching and various theories of its interpretation (in relation to didactic conceptions), definition of term and content of classes, basic scheme of educational process- constructivist conception of classes (teaching based on constructivist principles x transmissive approach to teaching), relationship between teacher and pupils within classes (teacher-oriented - child-oriented) Learning process as process of active learning, conditions of learning process, phases of effective learning, acquisition of knowledge in the learning process, activity and experiential learning orientation Educational objectives, term definition, areas of educational objectives (domains), principles of teaching objective formulation, Bloom's taxonomy of cognitive and affective objectives Individualization and differenciation of classes (in relation to humanistic, child-oriented classes) Methods of teaching, term definition, method in relation to teaching, variability in use of methods spectrum as one of the ways for classes individualization fulfilment. Classification of methods, characteristics of chosen methods and their evaluation in relation to current primary education requirements. Activising teaching methods (heuristic methods, problem-solving methods) Organizational forms of teaching (complex educational methods), term definition, limits of frontal teaching, group and cooperative teaching Project teaching, integrated thematic teaching (principles of ITT according to Kovaliková - Kovalikova's model, use of ITT within Začít spolu). Principles of project creation at primary school.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Monitoring, Projection, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The course covers and interconnects topics of pedagogy, general didactics, methodology of education, and professional practice. The aim of the course is to provide teachers with current topics of pedagogy and general didactics with emphasis on contemporary (child's oriented) conception, which are related to teacher's pedagogical work in classroom and emphasize educational aspect of teacher's profession. This complexly conceived topic becomes one of the preconditions for understanding of educational and teaching process, of teacher's role, and is basis for content continuity of professional didactics.
Orientation in curriculum documents, knowledge of conceptions, understanding of new classes conception principles, skill of learning objectives formulation, ability of use of suitable methods and educational forms with emphasis on activising educational methods and approaches, skill of assessment of pupils' activity, development of self-reflection ability, ability to analyze learning process.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment, Interview, Student portfolio analysis

Active participation in lectures Working out assigned task (essay) - extent of 2 pages Working out assigned task (abstract of reference books reading) - extent of 2 pages
Recommended literature
 • Didaktika analytická ( lib. vydání ).
 • Libovolná publikace k nástinu moderních dějin pedagogiky (reform. hnutí).
 • RVP ZV (aktuální verze).
 • Vzdělávací projekty ZŠ, OŠ, NŠ.
 • Badegruber, B.:. Otevřené vyučování v 28 krocích. Praha: Portál, 1994.
 • Belz, H, Siegrist, M.:. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál 2001.
 • Cangelosi, J.S.:. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994.
 • Dytrtová, R., Krhutová:. Učitel. Příprava na profesi. Praha: Grada, 2009.
 • Franclová, M.:. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2012.
 • Hladílek, M.:. Kapitoly z didaktiky. České Budějovice: PF JU, 1993.
 • Hunterová, M.:. Účinné vyučování v kostce. Praha: Portál, 1994.
 • Kalhous, Z., Obst, O.:. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
 • Kalhous, Z.:. Základy školní didaktiky. Olomouc MU, 1995.
 • Karusová, M.:. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál 1995.
 • Kolláriková, Z.; Pupala, B.:. Primární pedagogika. Praha: Portál, 2001.
 • Komenský, J., A.:. Didaktické spisy. Praha: Dědictví Komenského 1951.
 • Kret, E.:. Učíme se jinak. Praha: Portál, 1995.
 • Kyriacou, Ch.:. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.
 • Maňák, J a Švec, Vl.:. Výukové metody. Brno: Paido 2003.
 • Mareš, J., Křivohlavý, J.:. Komunikace ve škole. Brno MU, 1995.
 • Mareš, J.:. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál 1998.
 • Pasch, M. a kol.:. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998.
 • Petty, G.:. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.
 • Průcha, J.:. Alternativní školy. Praha, Portál 1996.
 • Průcha, J.:. Pedagogická evaluace. MU Brno, 1996.
 • Průcha, J.:. Učebnice. Brno: Paido, 1998.
 • Sitná, D.:. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, 2009.
 • Skalková, J.:. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007.
 • Spilková, V. a kol.:. Proměny primárního vzdělávání v České republice. Praha: Portál, 2007.
 • Svobodová, J., Jůva, V.:. Alternativní školy. Brno: Paido, 1995.
 • Vališová, A.; Kasíková, H.:. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011.
 • Walterová, E.:. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. a 2. díl. Brno: Paido, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer