Course: Pedagogy for primary school teachers II

« Back
Course title Pedagogy for primary school teachers II
Course code KPEP/PUK2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vítečková Miluše, doc. PhDr. Ph.D.
 • Žlábková Iva, PhDr. Ph.D.
Course content
Classes evaluation. Definition of the term, importance, types, forms of evaluation, with emhasis on formative, criterial and authentic evaluation. Evaluation framework, evaluation according to individual relational norm. Evaluation in relation to educational aims and individualization. Diagnostics and diagnostic devices. Stimuli and inspiration of reform pedagogy in current pedagogical practice. Alternative and innovative educational programmes (term definition), presentation of chosen alternative educational programmes. Innovative educational programmes, presentation of chosen innovative educational programmes (Critical thinking, Začít spolu/Step by step, Tvořivá škola, etc.). Inspirational stimuli of innovative educational programmes for contemporary school (teaching unit planning according to the three-phase model of learning EUR, familiarization with material of Kompetentní učitel 21.století and its application in practice, use of activities centers, etc. Class climate, support of stimulating environment, principles of rules creation and work with class rules. Relationship of family and school. Principles of inclusive education.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Monitoring, Projection, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
This course builds on the course of Pedagogy for primary school teachers I.. The aim of the course is to familiarize teachers with current topics of pedagogy and general didactics with emphasis on current (child-oriented) conception in relation to real pedagogical practice. Course conception enables the students to gain experience under the leadership of faculty pedagogue also in school practice reality and thus to connect theoretical knowledge in real class situations. Classes will be carried out in 2 blocks. First block will be realized as three-hour seminar, second block will be realized as three-hour practice in a class of a chosen school under the leadership of faculty teacher of the given course (observation targeted to a given topic) followed by analysis of observed educational units.
orientation in various approaches to assessment with emphasis on formative assessment, self-assessment and peer assessment, classes planning according to the three-phase model of learning, orientation in alternative and innovative educational programmes, ability to apply elements of these programmes in one's own teaching practice.
Prerequisites
none
KPEP/PUK1 and KPEP/TPXK1

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student performance assessment, Interview, Student portfolio analysis, Seminar work

Active participation in seminars Working out an assigned task (project) Working out an assigned task (synopsis of reference books reading) Diary keeping (records of primary school practice) and specific tasks related to observation in classes.
Recommended literature
 • Kritické listy (Kritické myšlení, o. s.).
 • Kritické listy (Kritické myšlení, o. s.).
 • Soubor Příruček programu Čtením a psaním ke Kritickému myšlení.
 • Bentovim, A.:. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada, 1998.
 • Hofbauer, B.:. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál 2004.
 • Horká, H., Hrdličková, A.:. Výchova pro 21. století. Brno: Paido 1998.
 • Kargerová, J, Krejčová, V.:. Vzdělávací program začít spolu. Metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003.
 • Kašová, J.; Tomková, A.; Dvořáková, M.:. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.
 • Kraus, B. Poláčková, V. a kol.:. Člověk - prostředí - výchova. Brno: Paido 2001.
 • Kraus, B.:. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus 1998.
 • Kyriacou, Ch.:. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál 1996.
 • Langová, M., Vacínová, M.:. Jak se to chováš? Praha: Empatie 1994.
 • Matějček, Z.:. Krizové situace v rodině očima dítěte: dětská závist, žárlivost, nevěra a rozvod, nový partner v rodině, nevlastní sourozenci, vzpomínky z dětství. Praha: Grada, 2002.
 • Matoušek, O.:. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon 1993.
 • Pelikán, J,:. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis 1995.
 • Průcha, J. a kol.:. Pedagogický slovník. Praha: Portál 1995.
 • Rosická, Z.:. Malá didaktika činnostního učení. Brno: Tvořivá škola, 2006.
 • Rutová, N. (Ed):. Učím s radostí. zkušenosti - lekce - projekty. Praha: Kritické myšlení. o. s.; Step by Step ČR, o. s. , 2003.
 • Řezníček, M.:. Prevence sociálních deviací. Praha: Slon 1995.
 • Střelec, S. a kol.:. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido 1998.
 • Tomková, A.:. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. PedF UK Praha, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter