Course: Children's visual expression and its development

« Back
Course title Children's visual expression and its development
Course code KPEP/VPDK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lietavcová Martina, Mgr.
 • Krninský Luboš, Mgr. Ph.D.
 • Kouřilová Jana, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Description of artistic artefakt 2. Interpretation of artistic artefakt 3. Colour and its symbolism 4. Development of visual imaging 5. Beginnings of artistic imaging 6. Visual expression of preschool children 7. Visual expression in younger school age 8. Visual expression in older school age 9. Visual expression of adolescents 10. Visual expression of handicapped children 11. Art therapy 12. Drawing psychological tests

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The topic of seminar is visual expression development. Its aim is to familiarize students with main phases of visual expression development and relatioship between drawing and cognitive and emotional development. Emphasis is put on diagnostic potential of child's drawing.
knowledge of phases of visual expression development, ability to assess developmental level of visual imaging
Prerequisites
basic knowledge of developmental psychology

Assessment methods and criteria
Seminar work

Seminar paper (analysis of an artistic artefact) Active participation in seminar
Recommended literature
 • Pražská skupina školní etnografie: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Karolinum, Praha 2005..
 • Caseová, C. - Dalleyová, T.:. Arteterapie s dětmi. Praha, Portál, 1995.
 • Davido, R.:. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha, Portál, 2001.
 • Jedlička, R.:. Psychosociální vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie. Praha, PedF UK, 2001.
 • Kucharská, A., Májová, L.(eds.).:. Dětská kresba v psychologickém výzkumu. Sborník. PedF UK, Praha 2005..
 • Malchiodi, C. A.:. Understanding Children´s Drawings. Jessica Kingsley Publishers, London 1998..
 • Perout, E.:. Viktor Lowenfeld a jeho pojetí ontogeneze dětské kresby a malby. Arteterapie 9/2005, s. 27 - 32..
 • Perout, E.:. Viktor Lowenfeld a jeho pojetí dvou tvůrčích typů. Arteterapie 8/2005, s. 15 - 18..
 • Uždil, J.:. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. SPN, Praha 2002..
 • Vágnerová, M.:. Vývojová psychologie. Praha, Portál, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter