Course: Educational specifics of preschool and school age

« Back
Course title Educational specifics of preschool and school age
Course code KPES/0ESP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hošpesová Alena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Bílková Zuzana, Mgr. Ph.D.
Course content
Preschool child with regard to his/her cognitive, emotional and social development The first and second grade elementary school student with regard to his cognitive, emotional and social development "Learning and its regularities in preschool and school period "Specifics of education in preschool and school period "Teaching goals and their taxonomy "Learning Tasks "Forms and methods of education in kindergartens and elementary schools "Implementation of teaching, school environment, material teaching aids "Pedagogical communication and interaction in teaching "Motivation and its development in the environment of institutional education "Evaluation and self - evaluation, its functions and forms "Support for a child with special educational needs in kindergartens and primary schools

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The aim of the course is to combine knowledge from the field of developmental psychology, educational psychology, general pedagogy and didactics with regard to the stated period and the resulting needs of students. The concept of the subject is based on the needs of a special needs educator who proposes support measures for pupils with special educational needs.
Competences: - The student knows the developmental and social characteristics of preschool and school period. - The student has an overview of the educational specifics and needs of children of preschool and school age. - The student is familiar with the principles, methods and forms in preschool and basic education.
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Test, Interim evaluation

Pre-exam credit: meeting the written tests to 70%. Additional requirements for the student: attendance 80%.
Recommended literature
 • Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice. (2000). Praha: MŠMT..
 • Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie. (1996). Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání..
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT (v aktuálním znění).
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT (v aktuálním znění).
 • Franclová, M. (2013). Zahájení školní docházky. Praha: Grada..
 • Hoeksema, S., Fredericson, B.L., Loftus, G.R., & Wagenaar, W.A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, Praha: Portál..
 • Kalhous, Z., & Obst, O. (2009). Školní didaktika. 2.vyd. Praha: Portál..
 • Kolláriková, Z., & Pupala, B. (2010). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál..
 • Koťátková, S. (2008). Dítě a mateřská škola. Praha: Grada..
 • Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido..
 • Opravilová, E. (2003). Rok v mateřské škole. Praha: Portál..
 • Petty, G. (1996). Moderní vyučování. Praha: Portál..
 • Sitná, D. (2009). Metody aktivního vyučování. Praha: Portál..
 • Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada. (vybrané kapitoly).
 • Spilková, V., et al. (2007). Proměny primárního vzdělávání v České republice. Praha: Portál..
 • Svobodová, E., et al. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál..
 • Svobodová, J., & Jůva, V. (1995). Alternativní školy. Brno: Paido..
 • Syslová, Z., Burkovičová, R., Kropáčková, J., Šilhánová, K., & Štěpánková, L. (2019). Didaktika mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer..
 • Thorová, K (2015). Vývojová psychologie. Portál, Praha..
 • Vališová, A., & Kasíková, H. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester