Course: Special Pedagogy II

« Back
Course title Special Pedagogy II
Course code KPES/MSPK2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Havlisová Helena, PaedDr. Ph.D.
Course content
Educational measures and support in the integration/inclusion of handicapped and disabled children (most frequent movement disorders or defects and impairments in pre-school children; compensational and supportive measures; special methods, procedures and ways of work; compensational and rehabilitation aids; supportive service of an assistent; modification of an individual study programme; other pedagogical and psychological services). Educational measures and support in the integration/inclusion of children suffering from visual handicap (description and specification of some areas of visually handicapped children; compensational senses; compensational and supportive measures in the children´s education). Educational measures and support in the integration/inclusion of children suffering from hearing impairment (terminological determination of the theme; aetiology; symptomatology; description and specification of some areas of children with impaired hearing; compensational and supportive measures in the education of children, pupils and students suffering from hearing impairment). Educational measures and support in the integration/inclusion of children and pupils suffering from impaired communication (description and specification of some areas of children with impaired communication; compensational and supportive measures in the children´s education) Educational measures and support in the integration/inclusion of mentally handicapped children (description and specification of some areas of mentally handicapped children; compensational and supportive measures in the education of mentally handicapped children).

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Demonstration
Learning outcomes
The aim of the course is to familiarise students with the most frequent handicaps that may occur in the children in kindergarten to help them understand the special needs of these children and be informed about the battery of the most common compensational and supportive measures.
Understanding the relevant themes, acquiring elementary diagnostical and re-educational skills.
Prerequisites
A good grasp of the basic concept of special pedagogy.
KPES/MSPK1

Assessment methods and criteria
Combined exam

Casuistry of a child with a particular handicap including a recommendation of suportive and compensational measures.
Recommended literature
 • FINKOVÁ, D. LUDÍKOVÁ, L. RŮŽIČKOVÁ, V.:. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc:UP,2007. ISBN: 978-80-244-1857-5.
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z.:. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN80-7290-146-X..
 • HRUBÝ, J. BAREŠOVÁ:. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha: Septima, 1999. ISBN 80-7216-105-9.
 • HUTAŘ J.:. Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené, SzdP Praha, 2006. ISBN 80-903640-2-0.
 • JANKOVSKÝ, J.:. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. 1. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-192-7.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.:. Metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele. Praha: D+ H, 2007. ISBN 9788090386914.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L.:. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-063-8.
 • LAZAROVÁ, B.:. Netradiční role učitele: o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-169-0.
 • LECHTA, V. (ed.):. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • MICHALÍK, J. a kol.:. Zdravotní postižení a pomáhající profese, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-859-3.
 • NOVOSAD, L.:. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7.
 • OPATŘILOVÁ, D.:. Pedagogicko- psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku. Brno. MU, 2006. ISBN 80-210-3718-0.
 • PIPEKOVÁ, J.:. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
 • POTMĚŠIL, M.:. Čtení k surdopedii. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0766-3.
 • PULDA, M.:. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: Masarykova Univerzita, 1994.
 • SLOWIK, J.:. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.
 • Šauerová, M., Špačková, K., Nechlebová, E.:. Speciální pedagogika v praxi. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4369-1.
 • VALENTA, J.:. Metody a techniky dramatické výchovy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. a kol.:. Psychopedie. Praha : Parta, 2009. ISBN 978-80-7320-137-1.
 • VÍTKOVÁ, M.:. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nursery School Teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer