Course: Learning disabilities

« Back
Course title Learning disabilities
Course code KPES/POSK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 4
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jošt Jiří, doc. Mgr. CSc.
Course content
1. Introduction, basic concepts, what is disorder, dysfunction vs. afunction, symptom vs. syndrome 2. History of Learning Disabilities 3. Theory of LD, psychological approach, neurobiological approach, markers 4. (continued) 5. ADHD, terminology, history, symptomatology 6. ADHD, diagnostics, remedy 7. Dyslexia, dysorthographia, dysgraphia, dysgramatism, dyspraxia, dyspinxia, dyscalculia: basic concenpt, symptomatology 8. (continued): theory, typology 9. (continued): diagnostics 10. - 11. (continued): remedy, its principles, and methods, atmosphere 12. Gerstmann´s syndrome, Tourette´s syndrome 13. Cooperation with family and counselling center 14. Legal norms, further teacher´s education in the field of LD

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Demonstration
Learning outcomes
The aim of the course: a) to achieve basic theoretical frame of reference b) to master elementary diagnostic skills c) to master elementary remedial methods and skills
Knowledge of theory, diagnostic skills, aplication of remedial methods.
Prerequisites
Basic knowledge of neurobiology, orientation in basic knowledge of psychology and pedagogy.
KPEP/PSUK1 and KPEP/PSUK2

Assessment methods and criteria
Oral examination

Active participation of lectures and seminars, study of literature, individual case.
Recommended literature
 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association..
 • Babtie, P., Emerson, J. (2018). Dítě s dyskalkulií ve škole. Praha: Portál..
 • Carter, Ch. R. (2014). Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Praha: Portál. Informace České společnosti "Dyslexie". Ročenka vydávaná společností "Dyslexie", Praha. K dispozici v Dys-centru, Praha; e-mail: dyscentrum@dyscentrum.org.
 • DSM-V:. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, APA Press. 2013.
 • Jošt, J.:. Čtení a dyslexie. Praha: Grada. 2010.
 • Jucovičová, D., Žáčková, H. (2014). Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál..
 • Krejčová, L., Bodnárová, Z. et al. (2018). Specifické poruchy učení (2., aktualizované vydání). Praha: Edika..
 • Kucharská, A. et al. (2014). Porozumění čtenému I., II., III. Praha: Univerzita Karlova v Praze..
 • Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta..
 • Matějček, Z.:. Dyslexie. Praha, H+H. 1993.
 • Matějček, Z.:. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál. 2011.
 • Matějček, Z., Vágnerová, M. a kol.:. Sociální aspekty dyslexie. Praha, Karolinum. 2006.
 • Matějček, Z. (2011). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál.
 • Mertin, V., Krejčová, L. (2016). Metody a postupy poznávání žáka (2.doplněné vydání). Praha: Wolters Kluwer..
 • Pokorná, V.:. Teorie, diagnostika a náprava SPU. Praha, Portál. 1997.
 • Pokorná, V., (2010). Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál..
 • Pokorná, V. (2010). Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál. ISBN 9788073677732.
 • Pokorná, V. (2011). Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál..
 • Pokorná, Věra:. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál. 2010.
 • Zelinková, O., Čedík, M.:. Mám dyslexii! Praha: Portál. 2013.
 • Zelinková, O., Čedík, M. (2013). Mám dyslexii! Praha: Portál.
 • Zelinková, O. (2012). Dyslexie v předškolním věku? Praha: portál. Isbn 978-80-262-0194-6.
 • Zelinková, O. (2015). Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál..
 • Zelinková, O., (2017). Dyspraxie. Praha: Portál..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: Summer