Course: Special education

« Back
Course title Special education
Course code KPES/SPGP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 4
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Havlisová Helena, PaedDr. Ph.D.
Course content
1.Concept of special education 2.School legislation for integration 3.Methods of special education 4.Learning disabilities (LD) 5.Diagnostics of LD 6.Visually impaired childern 7.Hearing impaired childern 8.-9. Physically impaired childern 10.Childern with communication problems 11.Mentally handicapped childern 12.Childern with behavior problems 13.Cooperation with family and special center 14.Test

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Demonstration
Learning outcomes
Recognition of goals and tasks of special education Structure of special education Specifics of education of childern with disability
Student acquires theoretical knowledge and specific skills; a complex of differencialy diagnostic and methodic skills that could be used for integrated education
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's work activities (technical works), Didactic test, Student portfolio analysis, Hospitace

Activity in seminar Final essay
Recommended literature
 • Fořtík, V., Fořtíková, J.:. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-297-3.
 • Goetz, M., Uhlíková, P.:. ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Praha: Galén, 2013. ISBN 978-80-7262-630-4.
 • Hříbková, L.:. Nadání a nadaní. Praha. Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-2471-998-6.
 • Jošt, J.:. Čtení a dyslexie. Praha. Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-2473-030-1.
 • Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J.:. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-314-7.
 • Lechta, V. (ed.):. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • Mertin, V., Krejčová, L.:. Metody a postupy poznávání žáka. Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • Renotiérová, M., Ludíková, I. a kol.:. Speciální pedagogika. Olomouc: PedF UPOL, 2003. ISBN 80-244-0646-2.
 • Rýdl, K.:. Vybíráme školu pro své dítě. Praha. Grada Publishing, 1993. ISBN 80-7169-032-5.
 • Slowik, J.:. Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.
 • Šauerová, M., Špačková, K., Nechlebová, E.:. Speciální pedagogika v praxi. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4369-1.
 • Vítková, M. a kol.:. Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004. ISBN 80-86633-23-3.
 • Zelinková, O.:. Poruchy učení. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-514-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: Winter