Course: Procedures of special education

« Back
Course title Procedures of special education
Course code KPES/SPUK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Havlisová Helena, PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Learning Disabilities (LD) 2. Etiology LD - cognitive area 3. Areas of reeducation 4. Visual perception 5. Visual perception - reeducation (methods) 6. Training 7. Additive perception 8. Additive perception - reeducation (methods) 9. Training 10. Spatial orientation 11. Spatial orientation - reeducation(methods) 12. Analysis and synthesis 13. Analysis and synthesis - reeducation (methods) 14. Rhythm perception

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Demonstration, E-learning
Learning outcomes
Learning various means of assistance to a student with learning disabilities. Ability to manage the basics in the field of reeducation of children with perception disorder.
To be acquinted with methods, techniques, and forms education and reeducation of childern with learning disabilities. Ability to excercise the methods and techniqies during classwork.
Prerequisites
Psychology of Personality and its Development (OSOPK)
KPSY/OSOPK

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview, Systematic student observation, Student portfolio analysis

Program of remedy and stimulation of perceptional dificulties- model.
Recommended literature
 • Bartoňová, M., Vítková, M.:. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4.
 • Blahutková, M. a kol.:. Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. 1. vyd. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3627-3.
 • Janečková, D.:. Hry pro pravolevou orientaci. 1.vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-7311-024-5.
 • Jošt, J.:. Čtení a dyslexie. Praha. Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-2473-030-1.
 • Jucovičová, D., Žáčková, H.:. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-474-8.
 • Kaslová, M.:. Barevná matematika pro páťáky. 1. vyd. Praha: SPN, 2000. ISBN 80-7235-074-9.
 • Lukasová, A.:. Využití ICT při přirozené integraci žáků se specifickými poruchami učení. Rozvojový projekt SIPVZ MŠMT ČR 0508P2005. Základní škola T.G.Masaryka, Zastávka, okres Brno- venkov, 2005.
 • Mertin,V., Kucharská, A. a kol.:. Interace žáků se specifickými poruchami učení- od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům. Praha: IPPP ČR, 2007. ISBN 978-80-86856-40-7.
 • Michalová, Z.:. Shody a rozdíly. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1998. ISBN 8085808-60-9.
 • Novák, J.:. Dyskalkulie- specifické poruchy počítání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-7311-029-6..
 • Slowik, J.:. Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.
 • Šauerová, M., Špačková, K., Nechlebová, E.:. Speciální pedagogika v praxi. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4369-1.
 • Švancarová, D., Kucharská, A.:. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-221-9.
 • Vítková, M. a kol.:. Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004. ISBN 80-86633-23-3.
 • Zelinková, O.:. Poruchy učení. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-514-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 5 Recommended year of study:5, Recommended semester: -