Course: Special Needs of People with Visual Impairment

« Back
Course title Special Needs of People with Visual Impairment
Course code KPES/SVBK7
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Prázdná Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
  • Malinovská Olga, Mgr. Ph.D.
Course content
1- 2 Definition of basic terminology and paradigms. 3- 4 Psychology of development and personality of an individual with visual impairments. 5- 6 Education of individuals with visual impairments I. 7- 8 Education of individuals with visual impairments II. 9- 10 Specific competencies of individuals with visual impairments. 11-12 Comprehensive care for individuals with visual impairments. 13- 14 Specifics of free time of individuals with visual impairments.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The aim of this subject is to acquaint students with the issues of communication and counselling work with clients with visual disabilities.
Student knows the basic terminology in the field, he is orienting in the issue of visual impairment in educative field. He is able to use gained knowledge in practice.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Essay, Student performance assessment, Combined exam

Seminar paper on a given topic. Continuous and during examination Check.
Recommended literature
  • BALUNOVÁ, K., HEŘMÁNKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L.:. Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, ISBN 80-244-0381-1.
  • KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L.:. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996, ISBN 80-85931-24-9.
  • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ L.:. Oftalmopedie. 2. vyd. Brno: Paido, 2000, ISBN 80-85931-84-2.
  • POŽÁR L.:. Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. Trnava, 2000. ISBN 80-88774-74-8.
  • PRÁZDNÁ, R.:. Osobní počítače a osoby se zrakovým znevýhodněním. in Kontakt 1/2006 ZSF-JU. Č. Budějovice: 2006. ISSN 12124117.
  • ŘEHOŘOVÁ, J.:. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. in ROSÍVAL P. a kol. Oční lékařství. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-7262-404-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester