Course: Special Needs of People with Physical and Health Dysabilities

« Back
Course title Special Needs of People with Physical and Health Dysabilities
Course code KPES/SVBK8
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jankovský Jiří, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Contents: 1-3) Child with disability (client), physical (motor) disability - disability from the perspective of ICD - ICFDH (impairment, disability, restricted participation) - most frequent types of physical disability - ICP and related disability - neuromuscular diseases - post-injury conditions - orthopaedic and other somatic diseases - combined diseases, their diagnostics and treatment 4-5) Psychological and social aspects of care for child with disability (persons) - process of coping of parents with birth of a child with disability and the family's acceptance of the child, ethical consequences - social consequences of physical (motor) disability 5-6) Complex system of rehabilitation (comprehensive rehabilitation - CRS) - therapeutic means - pedagogical means - social means - working means 6-8) Integration (inclusion) of physically persons with disability (children, pupils and students, inclusive education - Integration, inclusion - possibilities and reality - problems of integration (inclusion) of physically persons with disability - possibilities of inclusive education and upbringing of physically children with disability 10-13) Possibilities of upbringing and education within somatopedics interdisciplinary relationships of timely intervention - educational program of nursery school for physically children with disability - educational program of preparatory class of special elementary school - educational program of elementary school and practical elementary school for pupils with physical disability - educational program of special elementary school for pupils with physical disability - rehabilitation educational program of special elementary school for pupils with physical disability - educational program of secondary school for students with disability (Grammar Schools, High Schools).

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
Goals: - familiarize the students with issues of physical (motor) handicap - emphasize the significance of pedagogical means within complete system of rehabilitation of physically (motor) handicapped persons (somatopedics), rehabilitation as pedagogical phenomenon - specify the possibilities of inclusive education of physically (motor) handicapped children, pupils and students - support understanding of rehabilitation process as multidisciplinary and interdisciplinary activity of professionals (USR) - pay attention to methodology of upbringing and education of physically (motor) handicapped persons and to possibilities of compensation of motor handicap (compensation and rehabilitation aids) etc.
Capabilities: The subject deals particularly with the possibilities of upbringing and education of physically (motor) handicapped persons from early care or timely intervention to secondary school study. It pays attention to health handicap with stress on broad range of physical (motor) handicaps and related disorders (so called combined handicaps). Extraordinary attention is paid to complete system of physically handicapped persons, accentuating particularly the possibilities of their education ? be it in form of inclusive education (integration in natural social environment) or in schools for physically handicapped persons. Attention is further paid to methodology of upbringing and education of physically (motor) handicapped persons and to possibilities of compensation of motor handicap (compensation and rehabilitation aids) etc.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Combined exam

Continuous and during examination Check.
Recommended literature
 • Hájková, V. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. Epocha, Praha, 2009. ISBN 978-80-904464-0-3.
 • Hájková, V., Strnadová, I. Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění.. Epocha, Praha, 2011. ISBN 978-80-904464-1-0.
 • Jankovský, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska. 2. doplněné vydání. Triton, Praha, 2006. ISBN 80-7254-730-5.
 • Michalík, J. Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Studio Press, Pardubice, 2013. ISBN 978-8086532-29-5.
 • MPSV ČR. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ? v platném znění..
 • MŠMT ČR. Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění..
 • MŠMT ČR. Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ? v platném znění..
 • MŠMT ČR. Zákon č. 561/2004 Sb. (tzv. školský zákon) ? v platném znění..
 • Opařilová, D., Zámečníková, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. MU Brno, 2008. ISBN 978-80-210-4575-0.
 • Pfeiffer, J. a kolektiv. Koordinovaná rehabilitace. ZSF JU České Budějovice, 2014. ISBN 978-80-7394-461-2.
 • Slowík, J. Speciální pedagogika. 2. aktualizované a doplněné vydání. Grada, Praha, 2016. ISBN 978-80-271-0095-8.
 • Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., Štěch, S. Psychologie handicapu. 2. vydání. Karolinum, Praha, 2000. ISBN 80-7184-929-4.
 • Vítková, M. Somatopedické aspekty. 2. vydání. Paido, Brno, 2006. ISBN 80-7315-134-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester