Course: Education of Persons with Combined Handicap

« Back
Course title Education of Persons with Combined Handicap
Course code KPES/WPEOS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Marková Aneta, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Excursion
Learning outcomes
The aim of the course is to provide students an interdisciplinary basis with the problems of education of persons with multiple disabilities. The possibilities and limits of education of persons with multiple disabilities, special methods and practices for the education of pupils in special classes or schools and the possibility of integrating these people.
Students will acquire basic orientation in the problems of education of persons with multiple disabilities. It will understand the basic literature. The acquired knowledge will be able to apply in the context of professional experience during their studies and future professional life.
Prerequisites
It is assumed completion of the course Introduction to Special Education.

Assessment methods and criteria
Written examination, Student performance assessment

Recommended literature
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. (v platném znění)..
 • ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Praha: Portál, 2008, 408s. ISBN 978-80-7367-475-5..
 • FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada 2007,168s. ISBN 978-80-247-1314-4..
 • Hájková, V. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením.. Epocha, Praha, 2009.
 • HANÁK, P. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením: texty k distančnímu vzdělávání. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005, 104 s. ISBN 80-868-5610-0..
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5..
 • LUDÍKOVÁ, L. aj. Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 140 s. ISBN 80-2441-154-7..
 • LUDÍKOVÁ, L., SOURALOVÁ, E. Hluchoslepota. Základy znakové řeči pro hluchoslepé. Úprava prostředí pro výchovu a vzdělávání hluchoslepých.Olomouc:UP,1999..
 • Slowík, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010.
 • VÍTKOVÁ, M. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. I. Základní informace. II. Metoda bazální stimulace. Praha: IPPP ČR, 2001..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer