Course: Integrative and inclusive special education

« Back
Course title Integrative and inclusive special education
Course code KPES/WPISP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Prázdná Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination

Recommended literature
 • Národní program rozvoje vzdělávání.. Praha: MŠMT, 2001. ISBN 80-211-0372-8.
 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., v plat. znění o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zákon č. 198/2009 v plat. znění antidiskriminační zákon.
 • Zákon č. 435/2004 Sb., v plat. znění, o zaměstnanosti.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.
 • HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ. I. Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe, 1. vydání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-4730-707.
 • LECHTA V., (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole.. Praha:Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • RENOTIÉROVÁ, M. ? LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1475-9.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.). Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, 2004. ISBN 80-86633-22-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter