Course: Pre-school Pedagogy I

« Back
Course title Pre-school Pedagogy I
Course code KPES/WPPB1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hošpesová Alena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Podhrázská Dita, Mgr.
Course content
Introduction into pre-school pedagogy. Pre-school pedagogy as a social and educational policy issue. The concept of the child and childhood in J.A. Comenius´ works. F. Froebel´s educational emphases; froebelism. The development of public pre-school institutions in Bohemia The transformations of pre-primary education after 1989. Kindergarten - a place of pre-school education Contemporary changes in the family and the consequences for the pre-school child. The contemporary concept of pre-school education. The personality of the pre-school educationalist. Basic activitites of the pre-school child. The contemporary system of pre-school institutions in the Czech Republic. Alternative educational programmes. Czech pre-school education in the international context and perspective.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The course will help students understand the developmental tendencies in pre-school education as related to social needs and their transformations, within the intellectual grasp of institutional pre-schol education and the contemporary pre-school education at home and abroad. Special emphasis will be placed on national tradition, J.A. Comenius in particular.
Understanding key concepts and contexts: the concept of pre-school pedagogy - pre-school pedagogy within the system pedagogical disciplines - the relation between pre-school pedagogy and general pedagogy. Historical development of pre-school education - the changing targets of pre-school education. The core of educational activities in infancy and at pre-school age; the structure of child´s activities. The environment as an educational factor - family; the structure of pre-primary institutions; international trends.
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Written examination, Interview, Seminar work

Active participation; a seminar paper on a theme relating to the course.
Recommended literature
 • Národní program rozvoje vzdělávání - Bílá kniha, Praha: MŠMT, 2001.
 • Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice. Praha: MŠMT, 2000..
 • Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: Eurydice, 1996.
 • Čapková, D. Předškolní výchova v díle J.A. Komenského, jeho předchůdců a následovníků. Praha: SPN, 1968.
 • Havlínová, M. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha, Portál 2006.
 • Jeřábková, B. Mateřská škola jako životní prostor. Brno: MU, 1993..
 • Komenský, J.A. Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich, 1992.
 • Mišurcová, V. Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století. Praha: SPN, 1980.
 • Opravilová, E. a Uhlířová, J. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: UK PedF, 2010..
 • Opravilová, E. a Uhlířová, J. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: UK PedF, 2012..
 • Opravilová, E. a J. Kropáčková. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: UK PedF, 2006.
 • Opravilová, E. a J. Uhlířová, J. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Praha: UK PedF, 2012..
 • Opravilová, E. a V. Gebhartová. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2001..
 • Opravilová, E. Předškolní Pedagogika I. Liberec: TU, 2002..
 • Opravilová, E. Předškolní pedagogika II, Liberec: TU, 2004..
 • Průcha, J. Srovnávací pedagogika, Praha: Portál, 2012.
 • Uhlířová, J. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: UK PedF, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer