Course: Specialization in Opthalmopedia

« Back
Course title Specialization in Opthalmopedia
Course code KPES/WPSOF
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Prázdná Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Seminar work

Recommended literature
 • BUBENÍČKOVÁ, H., KARÁSEK P., PAVLÍČEK. R. Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. 1. vydání.. Brno: TyfloCentrum Brno, 2012. ISBN 978-80-260-1538-3.
 • FINKOVÁ, D., L. LUDÍKOVÁ a V. RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.
 • FINKOVÁ, D. Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2742-3.
 • HAMADOVÁ, P., L. KVĚTOŇOVÁ, Z. NOVÁKOVÁ. Oftalmopedie: Texty k distančnímu vzdělávání. 2. vyd. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-159-1.
 • HAMADOVÁ-RÖDEROVÁ, P. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí.. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8091-1.
 • KAVALÍROVÁ, K. Nevidomý ve vaší firmě. 1. vydání.. Praha: Okamžik, 2012. ISBN 978-80-86932-29-3.
 • KIMPLOVÁ, T., KOLAŘÍKOVÁ, M. Jak žít s těžkým zrakovým postižením. Praha: Triton, 2014.
 • KUDELOVÁ, I. a L. KVĚTOŇOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku: raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením.. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-24-9.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. 2. dopl. vyd.. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.
 • POŽÁR L. Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku.. Trnava, 2000. ISBN 80-88774-74-8.
 • VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ Z., ŠTĚCH.S. Psychologie handicapu. 2. dotisk 2. přeprac. vydání. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-7184-929-4.
 • VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-053-X.
 • WIENER, P. Praktická výchova zrakově postižených. 1. vyd.. Praha: Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS, 2006. ISBN 80-239-6773-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter