Course: Basic Principles of Psychopaedia

« Back
Course title Basic Principles of Psychopaedia
Course code KPES/WPZPS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Marková Aneta, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
 • Preparation for classes - 20 hours per semester
 • Preparation for exam - 30 hours per semester
 • Semestral paper - 20 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
Basic knowledge of biology, understanding the basic psychological and pedagogical knowledge

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student performance assessment

- active participation in seminars - at least 80 % attendance at seminars - exam
Recommended literature
 • ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K.. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-807-3673-192..
 • ČERNÁ, M. aj. Česká psychopedie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1565-3..
 • EMERSON, E. Problémové chování u lidí s mentální retardací. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-807-3673-901.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-807-3870-140..
 • FRANIOK, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením : Inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7368-274-3..
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Vyd. 1. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-866-3340-3..
 • SELIKOWITZ, M. Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělávání, dospělost. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-973-9..
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-821-X..
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-414-4..
 • Valenta, M., Müller, O. Psychopedie, teoretické základy a metodiky, Parta, Praha, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer