Course: Partial disorders specialism

« Back
Course title Partial disorders specialism
Course code KPES/WSPPB
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jošt Jiří, doc. Mgr. CSc.
Course content
The SPUCH diagnostics procedure. Describing the child´s current troubles. Anamnestic enquiry (personal, family, school). The child´s examination proper. Testing intelligence. Testing reading, writing and spelling skills (with regard to speed; number of mistakes, their seriousnes and location; comprehension). Assessing mathematical skills. Examining laterality. Examining the child´s speech with respect to personal idiosyncracies. Examining the eye-hand coordination. Testing attention. Testing visual and auditory perception regarding the analysis and differentiation of sensation. Examining self-concept. Further examinations (by a neurologist, ophthalmologist, voice and speech therapist). The importance and potentialities of prevention. The diagnostic screening of pre-school population. Display methods, eye movement tracking, evoked potentials. L. Bradley and P. Bryant´s research. Contact with a specialised centre. The SPUCH remedy. Principles. The surroundings of the SPUCH child sufferer and the need of limitless potential. Collaboration between the school, the parents and the specialised centre..The problem of specific and non-specific treatment. Specific stimulation according to Bakker. Tymich´s method. Fernald´s tracing method. The colour cubes method. Practising phonematic hearing. Window reading. The tachystoscopic method. Cerebellar stimulation. Monocular occlusion. Oculomotor stimulation. The EEG bio-feedback. Remedial institutions. Specialised schools; specialised classes; The SPUCH child´s integration into normal surroundings. Legislature. Convention on the Rights of the Child (defined as the child´s paramount interest); implementation decrees.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Monitoring, Demonstration
Learning outcomes
Introducing students into the theoretical framework of specific learning disorders and into the related diagnostical and remedial methods. On completion, students should have: a) diagnostical and differentially diagnostical skills; b) competence to contact a specialised institution (e.g. counselling centre) for help. Students should be able to read the specialised institution´s report to school (comprehending crucial information on the diagnosis and recommended further treatment); c) remedial skills (i.e. choosing and implementing remedial methods and aids in accordance with the recommendation of the specialised intitution; creating the required atmosphere, which includes among others limitless potential for the child suffering from specific learning and behavioural disorders - SPUCH).
a) Knowledge included in the themes below; b) diagnostical and re-educational skills; c) competence to communicate with psychological centres and institutions treating the SPUCH sufferers; d) competence to communicate and collaborate with the parents of children sufering from SPUCH.
Prerequisites
A basic knowledge of neurobiology; a general understanding of basic knowledge of psychology and pedagogy.
KPES/WOPOB and KPES/WVPB

Assessment methods and criteria
Oral examination

Active participation of lectures and seminars, study of literature, individual case
Recommended literature
 • Aktuální problémy prvopočátečního čtení a psaní (edit. R. Wildová). Praha, Univerzita Karlova 2002..
 • Annals of Dyslexia. Reprezentativní ročenka vydávaná IDA (International Dyslexia Association, bývalá Ortonova společnost v USA). Obsáhlá co do počtu stran, cca 300, i co do obsahu (aspekty neuropsychologické, genetické, neurofyziologické, lingvistické, diagnostické i nápravné; praxe založená na teorii)..
 • Diagnostika - pedagogicko-psychologické poradenství (edit. H. Moussová a Z. Duplinský). Praha, Univerzita Karlova 2002..
 • DSM-V. Washington, American Psychiatric Press, 2013. (Event. ICD-10).
 • Dyslexia. Časopis Britské dyslektické společnosti, vydávaný čtvrtletně..
 • Informace České společnosti "Dyslexie". Ročenka vydávaná společností "Dyslexie", Praha. e-mail: dyscentrum@dyscentrum.org.
 • Learning Disability Quarterly. Časopis vydávaný americkou odbornou společností (Council for Learning Disabilities), která sdružuje zájemce o specifické poruchy učení z řad širší odborné veřejnosti. Časopis je určen pro výzkumné zprávy. Táž společnost vydává také časopis LD Forum, který je určen pro praktiky (učitele, speciální pedagogy či psychology) zabývající se nápravou specifických poruch učení..
 • Perspectives. Časopis IDA vydávaný čtvrtletně. Referuje průběžně o odborném dětí v IDA..
 • Specifické poruchy učení a chování. Sborník editovaný A.Kucharskou a vydávaný každoročně nakladatelstvím Portál, Praha..
 • Thalamus, nyní International Journal for Research in Learning Disabilities. Časopis IARLD (International Academy for Research in Learning Disabilities). Každé vydání je monotématické, věnované převážně oblasti výzkumu..
 • Uvedené časopisy jsou k dispozici v Dys-centru, Praha, e-mail: dyscentrum@dyscentrum.org.
 • Bakker, D.:. Neuropsychological Treatment of Dyslexia. NewYork, Oxford University Press 1990..
 • Balšíková, O., Dan, J.:. Náprava čtení a psaní. Praha, SPN 1991..
 • Bednářová, J., Šmardová, V.:. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno, CP 2007..
 • Bradley, L., Bryant, P.:. Rhyme and Reason in Reading and Spelling. Ann Arbor, University of Michigan Press 1985..
 • Černá, M. et al.:. Lehké mozkové dysfunkce. Praha, SPN 1982..
 • Halamová, A., Matějček, Z.:. Zkouška rýmování na počátku školní docházky. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 23, 1988, s. 541-548..
 • Heveroch, A.:. Dítě neposeda. Pedagogické rozhledy, 18, 1905, s. 29-34..
 • Jeřábek, J.:. Okohybné a vestibulární nálezy u dětí se specifickou vývojovou dyslexií. Česká logopedie, 1990, s. 85-89..
 • Jošt, J.:. Čtení a dyslexie. Praha, Grada 2011..
 • Keogh, B. et al.:. A System of Marker Variables for the Field of Learning Disabilities. Ann Arbor, IARLD 1982..
 • Košč, L.:. Neurologicko-psychologické koreláty dyskalkulie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 3, 1968, s. 111-136..
 • Košč, L.:. Neuropsychologické modely vývinových dysfunkcií. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 20, 1985, s. 21-35..
 • Košč, L.:. Speciálně-pedagogická diagnostika při narušeních a poruchách matematických schopností dětí. Otázky defektologie, 26, 1983/84..
 • Košč, L.:. Vývinová dyskalkulia. Česká logopedie 1990, s. 54-63..
 • Matějček, Z.:. Dyslexie - specifické poruchy čtení. Praha, H+H 1993..
 • Matějček, Z.:. Dyslexie. Praha, nakladatelství H+H 1994..
 • Matějček, Z. et al.:. Lehké mozkové dysfunkce. Praha, Min.zdravot.ČR 1991..
 • Matějček, Z.:. Neverbální poruchy učení. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 25, 1990, s. 387-396..
 • Matějček, Z.:. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha, Portál 2011..
 • Matějček, Z.:. Reading in Czech. Test of Reading in a Phonetically Highly Consistent Spelling Systém. Dyslexia 1998, 4, 145-168..
 • Matějček, Z., Vágnerová, M. et al.:. Sociální aspekty dyslexie. Praha, Karolinum 2006..
 • Matějček, Z.:. Vývojové poruchy čtení. Praha, SPN 1974..
 • Mertin, V.:. Individuální vzdělávací program. Praha, Portál 1995..
 • Pilařová, M.:. Šimonovy pracovní listy (grafomotorická cvičení). Praha, Portál 1997..
 • Pokorná, V.:. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha, Portál 2010..
 • Pokorná, V.:. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha, Portál 2010..
 • Portešová, Š.:. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha, Portál 2011..
 • Rayner, K.:. Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years of Research. Psychological Bulletin, 1998, 124 (3), pp. 372-422..
 • Ruddell, R. et al.:. Theoretical Models and Processes of Reading. International Reading Association, Newark, Delaware 1992..
 • Shaywitz, S.:. Overcoming Dyslexia. NewYork, Vintage Books 2003..
 • Sindelárová B.:. Předcházíme poruchám učení. Praha, Portál 1996..
 • Sovák, M.:. Uvedení do logopedie. Praha, SPN 1978..
 • Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M.:. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál 2009..
 • Tymichová, H.:. Nauč mě číst a psát. Praha, SPN 1985..
 • Tymichová, H.:. Nauč mě správně psát. Praha, Práce 1994..
 • Vágnerová, M., Klégrová, J.:. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha, Karolinum 2008..
 • Vágnerová, M., Klíma, P., Šturma, J.:. Patopsychologie dítěte pro speciální pedagogy. Praha, SPN 1988..
 • Vágnerová, M.:. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha, Karolinum 2005..
 • Zelinková, O., Čedík, M.:. Mám dyslexii! Praha, Portál. 2013.
 • Zelinková, O.:. Dyslexie v předškolním věku? Praha, Portál 2008..
 • Zelinková, O.:. Poruchy učení. Praha, Portál 1996, 2003..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter