Course: Specialism in surdopedics

« Back
Course title Specialism in surdopedics
Course code KPES/WSSUB
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kocmichová Gabriela, Mgr.
Course content
1. Surdopedics - HI in the society 2.,3.,4. Hearing disorders - methods of education 5.,6. HI communication systems - SL,... 7. HI consequences - educational opportunities, career opportunities 8.,9. CI - rehabilitation, integration 10. Compensatory and rehabilitation aids - practice 11. The HI child in kindergarten - the HI child development 12. Specific approaches to the HI child 13. Successful integration 14. Legislation - practice

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Demonstration
Learning outcomes
The seminar is a follow-up to the Essentials of Surdopedics -its implementation in practice (methods, procedures, remediation) according to given themes or fields.
Basic skills in diagnostics; ability to implement basic remedial methods and procedures.
Prerequisites
A general understanding of pedagogical and psychological terminology.
KPES/WSURB

Assessment methods and criteria
Didactic test

Active participation in the seminar - individual preparation for the seminar - minimum 90% attendance at the seminar - completion of a seminar paper assigned by the teacher - presentation of the paper
Recommended literature
  • HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. přeprac. a rozš. vyd.,1. díl Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999, 395 s. ISBN 80-7216-096-6.
  • HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. přeprac. a rozš. vyd.,2. díl Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999, 321s.ISBN 80-7216-075-3.
  • KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. 2.vyd. Praha: UK v Praze, Karolinum, 2002,303 s. ISBN 80-246-0329-2.
  • LOVE, Russel J. Mozek a řeč: neurologie nejen pro logopedy. 2.vyd. Praha: Portál, 2009.376 s., ISBN 978-80-7367-464-9.
  • MICHALÍK, J. a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese.1.vyd. Praha: Portál, 2011, 512 s., ISBN 978-80-7367-859-3.
  • SLOWÍK, J. Speciální pedagogika.1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s.,2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3.
  • STRASSMEIER, W. 260 cvičení pro děti raného věku: soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a pro děti handicapované. 2. vyd. Praha: Portál, 296 s. ISBN 80-7178-103-7.
  • WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2001, 280 s. ISBN 978-80-247-1587-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter