Course: null

« Back
Course title -
Course code KPES/WSVP
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Prázdná Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Written action (comprehensive tests, clauses), Monitoring, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Seminar work

written work and active participation
Recommended literature
 • BRUNO, T., ADAMCZYK, G. Řeč těla: jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla. Praha: Grada. 2005, ISBN 80-247-1313-6..
 • DEVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada. 2001, ISBN 80-7169-988-8..
 • GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha Sociologické nakladatelství, 1995, ISBN 80-85850-10-9..
 • KELLY, A. Social Skills: Developing Effective interpersonal Communication. Velká Británie: Taylor a Francis ltd. s. 2018, ISBN 978191186168..
 • Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1998. 1988.
 • MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita, 1995, ISBN 80-210-1070-3..
 • Schmidbauer, W.:. Psychická úskalí pomáhajících profesí.. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-312-9.
 • VÁGNEROVÁ, M., STRNADOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. Náročné mateřství - být matkou postiženého dítěte. Praha: Karolinum, 2009, ISBN 978-80-246-1616-2..
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha - Portál. 2005, ISBN 80-7178-998-4..
 • VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada. 2008, ISBN 978-80-247-2614-4..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer