Course: Developmental Psychology

« Back
Course title Developmental Psychology
Course code KPES/WVPB
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kouřilová Jana, Mgr. Ph.D.
 • Štefánková Zuzana, Mgr. Ph.D.
Course content
The subject matter offers a thorough psychological survey of the kindergartener. The themes include: biological v. social milestones and developmental agents; respect for individual developmental peculiarities; prenatal development and childbirth; Infant- and toodlerhood; Preschool age: the developent of particular areas at pre-school age; motor activity and physical changes; cognition; speech - pathological speech development (limited x developed linguistic code); socio-emotional development; EQ; SQ; altruism and pro-social behaviour; moral development; essential existential and social issues; sexual education; play (even as a diagnostical method); artistic expression (even as a method of knowing the child); school maturity v. kindergarten maturity; some specific themes important for the child´s life in kindergarten: the child unadapted to kindergarten; the child suffering from health impairment (alergy, eczema, frequent illness, diet); the enuretic child; the child from a family with a different set of values and a different lifestyle; children´s sexual expresssions and sexual education in kindergarten; media in the pre-schooler´s life - PC and TV addiction; children and death - questions, loss in the close family, fear of death; the child in crisis. Younger school age; Older school age; Adolescence; Early, middle, late adulthood; Old age; Threats to psychological development.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Activating (simulations, games, drama), E-learning, Individual preparation for exam
Learning outcomes
The aim of the course is to impart to students the knowledge of developmental psychology and pre-school child psychology that is essential for the kindergarten teacher´s work. In addition, the course will cover some applied themes indispensable for the cognitive process of the kindergarten pupil.
A good grasp of basic knowledge of developmental psychology necessary for the kindergarten teacher. Understanding the applied themes.
Prerequisites
A broad understanding of basic knowledge of psychology and pedagogy
KPES/WOPOB

Assessment methods and criteria
Written examination, Seminar work

A broad understanding of basic knowledge of psychology and pedagogy
Recommended literature
 • Moral development. [online]. [cit. 05.11.2012] Dostupné z WWW: <http://psychology4a.com/develop10.htm>..
 • BARTANUSZ, Š. ŠULOVÁ, L.:. Otcovská a mateřská mluva. In: Šulová, L., Zaouche-gaudron, C.: Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum, 2003..
 • BURDOVÁ, I.:. Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství. Kartuziánske nakladatelství, 2011..
 • DAVIDO, R. Kresba jako nástroj k poznání dítěte. Praha: Portál, 2001..
 • DRTÍLKOVÁ, I. Hyperaktivní dítě: vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperaktivní poruchou (ADHD). Praha: Galén, 2007..
 • DVOŘÁKOVÁ, M.:. Multikulturní výchova v mateřské škole. In GILLERNOVÁ, I., MERTIN, V.: Psychologie pro učitelky MŠ, str. 179-186, Portál, 2010..
 • GILLERNOVÁ, I.:. Podpora sociálního vývoje dětí předškolního věku. Vedení mateřské školy. Praha, Dr. Josef Raabe, 2000..
 • GUILAUD, M.:. Relaxace v MŠ, Portál, 2011..
 • HAVIGEROVÁ, J. M.:. Pět pohledů na nadání, Grada, 2012.
 • HAVLOVÁ, Petra. Sexuální výchova předškolních dětí v mateřské škole.[on line],.
 • HELUS, Z.:. Dítě v osobnostním pojetí, Portál, 2009..
 • HOEKSEMA,S., FREDERCKSON, B.L., LOFTUS, G.R., WAGENAAR, W.A.:. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, Portál, 2012. - 3.kapitola. Psychický vývoj, str. 92-126., str. 132-135..
 • HOSKOVCOVÁ, S.:. Psychická odolnost předškolního dítěte, Grada, 2006..
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadané dítě v předškolním věku, jeho vyhledávání a rozvíjení. In GILLERNOVÁ, I., MERTIN, V.: Psychologie pro učitelky MŠ, s. 147-210, Portál, 2010..
 • KAŠPAROVÁ, V.:. Morální vývoj dítěte předškolního věku. Bakalářská práce PF MU Brno. 2012.
 • KUTÁLKOVÁ, D. Jak připravit dítě do 1. třídy. Praha: Grada, 2005, ISBN 80-247-0855-8.
 • LANGMEIER, J., KŘEJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie, Grada, 1998, vybrané kapitoly: str. 84-101,.
 • MATĚJČEK, Z.:. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 1994..
 • MATĚJČEK, Z.:. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha, Portál 2007..
 • MATĚJČEK, Z. DYTRYCH, Z.:. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. Praha: Grada, 1999..
 • MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J.:. Počátky našeho duševního života, Praha: Panorama, 1987..
 • MATĚJČEK, Z.:. Pozitivní a negativní faktory v socializaci dítěte. In SMÉKAL, V.: Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit, s. 65-70, Brno: B & P, 2003..
 • MATĚJČEK, Z.:. Prvních 6 let ve vývoji dítěte. Praha, Portál 2007..
 • MICHALOVÁ, Z.:. Předškolák s problémovým chováním, Portál, 2012..
 • MUNDEN, A. Poruchy pozornosti a hyperaktivita: přehled současných poznatků a postupů pro rodiče a učitele. Praha: Portál, 2008..
 • NIESEL, R.; GRIEBEL, W. Poprvé v mateřské škole. Praha: Potrál, 2005..
 • OERTER, R., MONTADA, L.:. Entwicklungspychologie, Beltz, 2008..
 • OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika II. Hra - cesta k poznání předškolního dítěte. Liberec: PedF TU, 2004..
 • PALEČKOVÁ, J.:. Hra jako nástroj poznání a rozvoje předškolního dítěte, Bakalářská práce, PF JU, 2010..
 • PREKOPOVÁ, J.:. Malý tyran, Praha: Portál, 2009..
 • PREKOPOVÁ, J., SCHWEIZEROVÁ, CH.:. Neklidné dítě, Praha: Portál, 2008..
 • PREKOPOVÁ, J., SCHWEIZEROVÁ,CH.:. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Portál, 1999..
 • RAŠKOVÁ, Miluše. Pohledy na sexuální výchovu předškolních dětí. [on line].
 • ROGGE, J. Dětské strachy a úzkosti. Praha: Portál, 1999, kapitola Odkud a kam, str. 91- 104..
 • ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D.:. Dětská klinická psychologie., Praha, 2006, Kapitoly 6,8,9,10,11,12..
 • ŘÍČAN,P. :. Cesta životem, Portál, 2004 - Kapitola .5: Kouzelný svět předškoláka,s.119 - 144..
 • ŘÍČAN,P. :. Cesta životem, Portál, 2004, Kapitola 1: Co je a jak se dělá biodromální psychologie? - str. 19 - 63..
 • SAGI, A.:. Problémové děti v mateřské škole, Portál, 1995..
 • SMÉKAL, V.:. Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit, Brno, B & P. 2003..
 • SMÉKAL, V.:. Rizikové a protektivní faktory v utváření osobnosti dětí různých etnik. In SMÉKAL, V.: Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit, s. 71-78, Brno: B & P. 2003..
 • ŠTEFÁNKOVÁ, Z.:. Citová vazba v předškolním věku, interní studijní materiál, PF JČU, 2011..
 • ŠULOVÁ, L., BARTANUSZ, Š.:. Dítě vyrůstající v bilingvní rodině. In GILLERNOVÁ, I., MERTIN, V.: Psychologie pro učitelky MŠ, s. 171-178, Portál, 2010..
 • ŠULOVÁ, L.:. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství, Praha, 1995, Avicenum.
 • ŠULOVÁ, L.:. Raný psychický vývoj dítěte. Praha, Karolinum, 2004..
 • ŠULOVÁ. L.:. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2004, vybrané kapitoly: str. 66- 77, str. 78.-126..
 • ŠULOVÁ, L.:. Sexuální výchova od mateřské školy?, 2.2.2013]. Dostupný z WWW http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=20091102022011-11-14]. Dostupné z: http://www.rodina.cz/clanek4428.htm.
 • ŠULOVÁ, L., Zaouche-Gaudron, C.:. Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum, 2003..
 • ŠULOVÁ, L.: (2007). Výuka cizích jazyků od raného dětství? Možná rizika či výhody? E-psychologie [online]. 1(1),[2.2. 2013]. Dostupný z WWW: <http://e-psycholog.eu/pdf/sulova.pdf>..
 • ŠULOVÁ, L.:(2005). Vývoj řeči v prvních letech života. In Šulová, L. (Ed.), Problémové dítě a hra, s. 1-17, Praha:RAABE..
 • UŽDIL, J.:. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha, Portál 2002..
 • VACEK, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus. 2005.
 • VÁGNEROVÁ, M.:. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Karolinum, 2012 - Kapitola 5 Věk hry a přípravy na školu - předškolní období, s. 177-253..
 • WAGNER, P.:. Tati, kde bydlí Bůh? : jak odpovídat na dětské otázky o víře. Praha, Portál 1995..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer