Course: Serial School Experience in special kindergarten II

« Back
Course title Serial School Experience in special kindergarten II
Course code KPES/WWXB2
Organizational form of instruction Lesson + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Malinovská Olga, Mgr. Ph.D.
  • Havlisová Helena, PaedDr. Ph.D.
Course content
School experience will be completed throughout the term in special kindergartens focused on physical and mental impairment therapies and on multiple disabilities (namely specialised departments of medical faculties). Students will become familiar with the functioning of a particular kindergarten; with the composition of the observed children´s group (including their documentation); and with the peculiarities of teaching at the special kindergarten in question. By taking an active part in teaching, students will function as the teacher´s assistants under the supervision of the Faculty trainer or an appointed kindergarten teacher, improving their communicative competence. Their activities and findings will be continously recorded in their school experience log (including records of their observation; individual perception of their experience; documentation of the kindergarten in question). Students are bound to maintain secrecy. The experience will contiually be analysed by the Faculty trainer and the appointed kindergarten teacher.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Monitoring, Demonstration
Learning outcomes
The aim of School Experience is to introduce students to the setting of a special kindergarten and its management through observing teaching methods and procedures.
The capacity of planning and encouraging children´s activities; the basic competence to assist with special teaching procedures.
Prerequisites
A broad understanding of basic special pedagogy
KPES/WWXB1

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Systematic student observation, Student portfolio analysis

Active participation; producing a casuistry; keeping an experience log; completing the case study of a particular child.
Recommended literature
  • Etický kodex sociálního pracovníka České republiky, Společnost sociálních pracovníků ČR, 1994.
  • Bartoňová, M., Vítková, M. et. al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-201-7..
  • Hawkins, P., Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9..
  • Musilová, M. Případová studie jako součást pedagogické praxe. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0749-3..
  • Nelešovská, A., Svobodová, J. Pedagogická praxe 2. Praktická příručka určena studentům bakalářského studia oboru Učitelství pro MŠ. Olomouc: UP v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2273-2..
  • Pasch, M., Gardner, G.T., Langerová, M.G., Starkova, J., Moodyova, D.Ch. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2..
  • Píšová, M. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8..
  • Schmidbauer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education of preschool age - Kindergarten teaching (3) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer