Course: Psychology of Personality and its Development

« Back
Course title Psychology of Personality and its Development
Course code KPSY/OSOPK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stuchlíková Iva, prof. PaedDr. CSc.
 • Jošt Jiří, doc. Mgr. CSc.
Course content
1. Terminology, personality as a subject of psychological study, methods and problems, history 2. Biological vs. socio-cultural determinants, genotype vs. phenotype, heredity vs. heritability 3. Altruism vs. egoism, deprivation, deviation from the normality 4. Psychoanalysis (Freud) 5. Transactional analysis (Berne) 6. Adler´s psychology: "Gemeinschaftsgefühl", its pathology 7. Frankl´s psychology: finding of sense 8. Lewin´s theory of field 9. Eysenck vs. Kagan: the genotype - environment interaction 10. Development, its stages. Piaget: cognitive vs. moral development 11. Moral development after Kolhberg 12. Ericson: epigenetic principle 13. Nation´s personality, modal personality, finding of sense 14. ADHD: frequent deviation from normal development in human beings

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection
Learning outcomes
Basic theoretical concepts and methodological problems. Biological and socio-cultural determinants. Psychoanalysis, transactional analysis (Freud, Berne). Trait theory (Allport). Humanistic orientation, finding of sense (Frankl, Maslow). Development of personality. Cognitive development a moral development (Piaget, Kohlberg). Phases of development, a through-life development (Ericson). The course is designed for future teachers of nursery institutions, primary schools, secondary schools, and high schools. The course is modified after students´professional interests, e.g. students preparing for the nursery care instistutions are informed in detail with psychic development of the preschool child.
Basic knowledge in theory of personality and its development (Freud, Adler, Frankl, Lewin, Eysenck, Kagan, Piaget, Ericsson, Kohlberg, Matějček), diagnostic approach, and possibilities of intervention from the point of view of the teacher.
Prerequisites
Introduction into psychology UVSK
KPEP/UVSK

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student portfolio analysis

Being active in seminar, knowledge of selected publications
Recommended literature
 • Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995.
 • Berne, E. Co řeknete, až pozdravíte. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 1997.
 • Čáp, J., Mateš, J. Psychologie pro učitele. Praha, Portál. 2001.
 • Čáp, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha, ISV.1996.
 • Drapela, V. Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál. 1997.
 • Erikson, E. Dětství a společnost. Praha, Argo. 2002.
 • Freud, S. Vybrané spisy. Praha, Avicenum. 1993.
 • Gardner, M. Dimenze myšlení. Praha: Portál. 1999.
 • Howard, P.J. Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál. 1998.
 • Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R. Přehled psychologie. Praha: Portál. 1999.
 • Koukolík, F. Lidský mozek. Praha, Portál. 2000.
 • Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha, Grada. 1998.
 • Matějček, Z. Dytrych, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada. 2002.
 • Nakonečný, M. Encyklopedie psychologie. Praha: Academia. 1998.
 • Nakonečný, M. Základy psychologie osobnosti. Praha, Management Press. 1998.
 • Pease A., Pease B. Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Brno:Alman. 2000.
 • Smékal, V. Psychologie osobnosti. Brno, B & P. 2002.
 • Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha, Portál. 2000.
 • Vágnerová, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum. 1997.
 • Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha, Portál. 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching for the First level of primary school (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer