Course: Psychohygiene of mental work

« Back
Course title Psychohygiene of mental work
Course code KPSY/PSDPZ
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Plassová Michala, Mgr. Ph.D.
 • Šebová Šafaříková Jitka, PhDr. Ph.D.
Course content
1.Subject of psychohygiene 2. Mental health and influenced factors 3. Sleeping and vigilance 4. Labour and rest regime, tiredness 5. Man in social relations 6. Communication and interhuman relations 7. Satisfying of essential psychic needs, emotions 8. Stress, stressors, taking care of stress 9. Crises in human life 10. Optimalization of nourishment 11. Growing old, old age 12. Psychic problems, possibilities of prevention 13. Sense of life 14. Methods of mental balance adaptation

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The importance of psychohygiene for somatic and psychological health. Influenced factors. Pretentious life situations and their solving. Possibilities of prevention. Relaxing arts.
Knowledge how to strength own, students' and family members' mental health.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Essay, Anamnestic method, Student portfolio analysis

Aktive participation, work.
Recommended literature
 • Atkinsonová, R.L. a kol.:. Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995..
 • Bartko, D.:. Moderná psychohygiena. Bratislava, Obzor, 1990.
 • Bedrnová, E. a kol.:. Duševní hygiena a sebeřízení. Praha, Nakladatelství Fortuna 1999..
 • Fontana, D.:. Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997..
 • Křivohlavý, J.:. Jak neztratit nadšení. Praha, Grada 1997..
 • Míček, L.:. Duševní hygiena. Praha, SPN, 1984.
 • Míček, L., Zeman, Vl.:. Učitel a stres. II. rozšířené vydání. Opava, MU Brno 1997..
 • Štěpánek,J.:. Umění jednat s lidmi 2, Komunikace. Praha, Grada Publishing 2005..
 • Vodáčková, D. a kol.:. Krizová intervence. /Krize v životě člověka. Formy krizové pomoc a služeb./Praha, Portál 2002..
 • Zandl, D.:. Life management. Jak získat více času, energie a pořádku v životě. Praha, Grada Publishing 2006..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in plastic art (one major subjects) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer