Course: Introduction to Psychology

« Back
Course title Introduction to Psychology
Course code KPSY/PSEVK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vaněčková Olga, PhDr.
Course content
1. Psychologie jako věda / Psychology as a science 2. Biologická a sociokulturní determinace psychiky /Biological and social determinants of a psychic 3. Senzorické procesy, vnímání / Senzomotor processes, perception 4. Představy a fantazie /Fantasy 5. Denní snění / Daily dreaming 6. Vědomí, změněné stavy vědomí / Consiousness 7. Učení / Learning 8. Paměť / Memory 9. Myšlení a řeč / Cognitive processes 10. Emoce /Emotions 11. Motivace /Motivation 12. Schopnosti a dovednosti/ Abilities and skills 13. Inteligence / Inteligence 14. Osobnost a psychologické přístupy k ní/ Personality and psychological approaches

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work activities (workshops)
Learning outcomes
Student masters basic psychological terminology, knows about historical development of psychological ideas until these days. Students should be able to describe everydays´ life in psychological frames.
Knowledge on the field, ability to use it in practice.
Prerequisites
not require

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Combined exam

Active participation, seminar work.
Recommended literature
  • Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. Psychologie. Praha. Victoria Publishing 1995.
  • Cumminsová, D.:. Záhady experimentální psychologie. Praha, Portál, 1998.
  • Čáp, J. - Mareš, J.:. Psychologie pro učitele. Praha, Portál, 2001.
  • Kern, H. - Mehlová, Ch. - Nolz, H. - Peter, M. - Winterspergerová, R.: (1999). Přehled psychologie. Praha. Přehled psychologie. Praha, Portál, 1999.
  • Koukolík, F.:. Kniha o Evě a Adamovi. Praha, Makropulos, 1997.
  • Nakonečný, M. (1998). Encyklopedie psychologie. Praha. Academia..
  • Vágnerová, M.:. Úvod do psychologie. Praha, Karolinum, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Nature and Environmental Education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter