Course: Introduction into psychology

« Back
Course title Introduction into psychology
Course code KPSY/UVDP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stuchlíková Iva, prof. PaedDr. CSc.
 • Jošt Jiří, doc. Mgr. CSc.
Course content
Themes: Personality, its basic characteristics and its energical source. Freud´s ID as a reservoir of "blind" energy not having conscience. Education and culture as factors regulating ID pro-socially. Determination of human mind. Heredity vs. environment, maturation vs. learning, genotype vs. phenotype. Neuropsychology. Diferences between boys and girls. Social environment and human mind. The child-parent interaction. Social learning. Family harmony and normality of child development. Deprivation, subdeprivation. Their symptoms. Social dimension of self-concept (social mirror). Aggression, its causes. Social cooperation as a basic educational strategy. Frustration and problem of "borderline" children. Conscience and moral development of the child. Intelligence. IQ vs. EQ. Socialization. Social group. Organization and atmosphere of social group life. Sociometry, sociogram. Intervention into social group. ADHD: frequent deviation from normal development in human beings.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
Output student´s knowledge: a) to achieve basic psychological concepts, see Themes below b) to achieve elementary observational skills oriented to one-self and to others c) to categorize elementary psychological problems connected with education and accordance with it address professional psychological services and institutions d) to master elementary diagnostic skills e) to master elementary skills of intervention into group atmosphere and master methods stimulating in children their empathy and sympathy f) to evaluate basic function of school in changing social context, i.e. shift from education of classical intelligence (linguistic and matematical intelligence) to socio-emotional intelligence.
Output student´s knowledge: a) to achieve basic psychological concepts, see Themes below b) to achieve elementary observational skills oriented to one-self and to others c) to categorize elementary psychological problems connected with education and accordance with it address professional psychological services and institutions d) to master elementary diagnostic skills e) to master elementary skills of intervention into group atmosphere and master methods stimulating in children their empathy and sympathy f) to evaluate basic function of school in changing social context, i.e. shift from education of classical intelligence (linguistic and matematical intelligence) to socio-emotional intelligence.
Prerequisites
not required

Assessment methods and criteria
Oral examination

Mastering of competences see below
Recommended literature
 • Atkinsonová, R.L.a kol.:. Psychologie. Praha, Victoria Publishing. 1995.
 • Berne, E. Co řeknete, až pozdravíte. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 1997.
 • Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha: Svoboda. 1964.
 • Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha, Portál. 2002.
 • Gardner, M. Dimenze myšlení. Praha: Portál. 1999.
 • Helus, Z. Úvod do psychologie (2. přepracované a doplněné vydání). Praha: Grada. 2017.
 • Hrabal, Vl. Sociální psychologie pro učitele. Praha: UK. 1992.
 • Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R. Přehled psychologie. Praha: Portál. 1999.
 • Kolář, M. Bolest šikanování /cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách/. Praha: Portál. 2001.
 • Koukolík, F. Vzpoura deprivantů. Praha, Galén. 2006.
 • Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál. 1998.
 • Maslow, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál. 2014.
 • Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: Portál. 1992.
 • Matějček, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada. 2002.
 • Matějček, Z. Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. Praha, Psychiatrické centrum. 1997.
 • Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN. 1991.
 • Matějček, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum. 1986.
 • Nakonečný ,M. :. Úvod do studia psychologie. Praha, Akademia. 2003.
 • Nakonečný, M. Psychologie - Přehled základních oborů. Praha: Portál. 2011.
 • Nakonečný, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia. 1999.
 • Noel-Hoeksema, S., Frederickson, L.B., Wagenaar, W.A. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál. 2012. 2012.
 • Plzák, M. Dospělým vstup zakázán. Praha: SPN. 1986.
 • Plzák, M., Hudcová, I. Obrana proti zlu. Praha: Český spisovatel. 1996.
 • Prekopová, J. Vcítění v každodenním životě. Praha: Grada. 2004.
 • Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha, Portál. 1997.
 • Shapiro, L.E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha: Portál. 1998.
 • Smékal, V. O lidské povaze. Brno: Cesta. 2015.
 • Stuchlíková, I.:. Základy psychologie emocí. Praha, Portál. 2002.
 • Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál. 2001.
 • Vágnerová, M.:. Úvod do psychologie. Praha, UK. 1997.
 • Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha, Grada. 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching vocational subjects part-time BA course (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter