Course: Trends and current issues in education

« Back
Course title Trends and current issues in education
Course code KPSY/XTCIE
Organizational form of instruction no contact
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hošpesová Alena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
The development of pedagogical thinking and educational paradigms. Possibilities and limits of education and its social determination. Knowledge society, access to education and the extension of education. Trends in education, priorities, benefits and risks. Selected problems of education at different educational levels with regard to tertiary education. Education policy at home and abroad; comparison, problems, evaluation, specific national school systems. The international survey of educational outcomes; the evaluation procedures and accontability of the educational institutions; research procedures and their limits, interpretation of findings. Changes of the current school and teachers. Reforms of educational content.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book)
Learning outcomes
The aim of this course is to introduce students to the wider educational context of educational reality, to synthesize the current sub-themes of pedagogical sub-disciplines and grab them at the application level to natural science education. The course deals with the development, current issues and current trends in education. It assesses the historical, social and political context in relation to the educational prospects of the society. The benefits and risks of specific interventions of educational policy are critically analyzed.
Students will be able to perform critical analysis of current events in the development of educational policy and comparative context.
Prerequisites
Knowledge of basic education courses at university (general education, philosophy of education, comparative education).

Assessment methods and criteria
Combined exam

Knowledge of terminology and an ability to understand educational phenomena, based on research findings add value to the current critical issues of educational policy with the application of the natural learning.
Recommended literature
 • PRIORITY pro českou vzdělávací politiku. Praha : PedF UK, 1999.
 • SCIENCE Competencies for Tomorrow´s World. First Results from PISA 2006. Paris: OECD, 2007.
 • UČENÍ je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO. PedF UK, 1997.
 • VÝSLEDKY českých žáků v mezinárodních výzkumech 1995 - 2000. Praha: ÚIV, 2002.
 • BERTRAND, Y.:. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998.
 • HAVLÍK, R., KOŤA, J.:. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2007.
 • ILLICH, I.:. Odškolnění společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001.
 • KELLER, J., TVRDÝ, L.:. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008.
 • LIESSMANN, K. P.:. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008.
 • LORENZ, K.:. Osm smrtelných hříchů. Praha : Panorama, 1990.
 • PRŮCHA, J.:. Srovnávací pedagogika. Praha : Portál 2006.
 • PRŮCHA, J.:. Vzdělávání a školství ve světě. Praha : Portál, 1999.
 • RÝDL, K.:. Inovace školských systémů. Praha : ISV, 2003.
 • SPILKOVÁ, V., VAŠUTOVÁ, J. A KOL.:. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha : UK 2008.
 • TOMÁŠEK a kol.:. Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci?. Praha: ÚIV, 2008.
 • URBÁNEK, P.:. Vzdělávací politika a pedagogický výzkum. Liberec: TU v Liberci, 2004.
 • WALTEROVÁ, E.:. Srovnávací pedagogika: vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: UK, 2006.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Theory of Education in Physics (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Theory of Education in Physics (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Information and communication technology in education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Information and communication technology in education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Information and communication technology in education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Information and communication technology in education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -