Course: Didactics of the Basics of Social Sciences I

« Back
Course title Didactics of the Basics of Social Sciences I
Course code KSV/0DSV1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Krejčí Jiří, Mgr. Ph.D.
Course content
1.-3. The concept and objectives of the educational area Man and Society with a focus on teaching cross-curricular topics and developing key competencies. Cross-curricular relations. Possibilities of using project teaching. 4. Personality and social education. Theoretical definition of the cross-curricular topic (description, thematic units and subtopics, objectives, motivation, teaching texts) and its practical mastery (recommended methods and forms). 5. Education of a democratic citizen (SOV). Theoretical definition of the cross-curricular topic (description, thematic units and subtopics, objectives, motivation, teaching texts) and its practical mastery (recommended methods and forms). 6. Education for thinking in European and global context. Theoretical definition of the cross-curricular topic (description, thematic units and subtopics, objectives, motivation, teaching texts) and its practical mastery (recommended methods and forms). 7. Multicultural education. Theoretical definition of the cross-curricular topic (description, thematic units and subtopics, objectives, motivation, teaching texts) and its practical mastery (recommended methods and forms). 8. Environmental education. Theoretical definition of the cross-curricular topic (description, thematic units and subtopics, objectives, motivation, teaching texts) and its practical mastery (recommended methods and forms). 9. Media education. Theoretical definition of the cross-curricular topic (description, thematic units and subtopics, objectives, motivation, teaching texts) and its practical mastery (recommended methods and forms). 10. Key competences and their development in BSS lessons: competences for learning. 11. Key competences and their development in BSS lessons: problem solving competences. 12. Key competences and their development in BSS lessons: communication competences. 13. Key competences and their development in BSS lessons: social and personal competencies. 14. Key competences and their development in BSS lessons: civic and working competences.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is a close interconnection of theoretical and practical didactic training of future teachers of Social Sciences at secondary schools and the development of their professional competencies. The emphasis is placed on direct interconnection with practice, the course leads students to interdisciplinary linking of the curriculum, using effective didactic methods and methods of work with regard to professional mastery of social sciences and contemporary modern teaching. Students are actively introduced to the current didactic issues related primarily to the issue of appropriate teaching methods in teaching cross-curricular topics and the development of key competencies in Basics in Social Sciences (BSS) lessons. Within the lessons, students continually work with portfolio they gradually elaborate and complete.
The main competetion of the graduate should be responsibility and ability in methodic and didactics ensure the civics lesson in the framework of the subject field.
Prerequisites
None.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Combined exam

Combined exam (oral verification of the knowledge of the topics + verification of the elaborated assignments from the seminar - student's portfolio; attendance and active participation in seminars).
Recommended literature
 • Cedrychová, V., Raudenský, J. Kapitoly z obecné didaktiky pro učitele střední školy. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1993..
 • Čapek, R. Moderní didaktika, Praha: Grada, 2015..
 • Dytrtová, R., Krhutová, M. Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada, 2009..
 • Hořejšová, M. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd. Praha: Naše vojsko, 1994..
 • Hořejšová, M. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd. Praha: Naše vojsko, 1994..
 • Kotrba, T., Lacina, L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: Barrister§Principal, 2011..
 • Ondráčková, J. k občanství: manuál pro učitele občanské výchovy na druhém stupni základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 1999..
 • Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2003..
 • Skalková, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007..
 • Slavík, J. a kol. Transdisciplinární didaktika. Brno: MU, 2017..
 • Staněk, A., Mezihorák, F. (eds). Výchova k občanství v 21. století. Praha: SPHV, 2008..
 • Stuchlíková, I. a kol. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: MU, 2015..
 • Tomeček, S. . Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe? Náměty pro začínající učitele. Ostrava: OU, 2010..
 • Zbudilová, H., Pavličíková, H. Výchova k občanství v praxi. Č. Budějovice: JU, 2013..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester