Course: Didactics of the Basics of Social Sciences II

« Back
Course title Didactics of the Basics of Social Sciences II
Course code KSV/0DSV2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Krejčí Jiří, Mgr. Ph.D.
Course content
1. The concept and objectives of secondary education in relation to the educational area Man and society. Characteristics of the educational field Basics in Civic and Social Sciences. The definition of the subject Basics in Social Sciences (curriculum status, meaning, objectives, tasks, interdisciplinary character, cross-curricular relations). 2. Analysis of BSS textbooks and other suitable teaching aids. 3. Work of BBS teacher with FEP GV, FEP SOV and SEP. 4. Professional identity of BSS teacher. 5. Student's personality development in BSS lessons. 6.-8. Active introduction to organizational forms of teaching and effective teaching methods in BSS lessons. 9. Evaluation in BSS lessons and its specifics. 10. Preparation of BSS teacher for lesson. 11. Orientation to preparation for maturita exam. 12. Functions of educational advisor and class teacher. 13. Current problems of civic education (e.g. current amendments to FEPs). 14. Introduction to the programs of teaching BSS realized at grammar schools and selected secondary vocational schools.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is a close interconnection of theoretical and practical didactic training of future teachers of Social Sciences at secondary schools and the development of their professional competences. The course is based on the need to acquaint students with basic professional literature. The emphasis is placed on direct interconnection with practice, it leads students to interdisciplinary linking of the curriculum, using effective didactic methods and methods of work with regard to professional mastery of social science disciplines and contemporary modern teaching. In seminars, students are actively acquainted with the current didactic issues they will meet in their concurrent and continuous teaching practice (or as part of assistance practice). Work with portfolio is continually included in the lessons, which students gradually elaborate and complete. Within the lessons, students continually work with portfolio they gradually elaborate and complete.
Teaching knowledge and skills in the framework of professional training.
Prerequisites
None.
KSV/0DSV1

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Combined exam

Combined exam (oral verification of the knowledge of the topics + verification of the elaborated assignments from the seminar - student's portfolio; analysis of selected teaching methods, preparation of a teaching unit, analysis of a selected textbook; attendance and active participation in seminars).
Recommended literature
 • Cedrychová, V., Raudenský, J. Kapitoly z obecné didaktiky pro učitele střední školy.. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně., 1993.
 • Čapek, R. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015..
 • Dytrtová, R., Krhutová, M. Učitel: příprava na profesi.. Praha: Grada., 2009.
 • Hořejšová, M. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd. Praha: Naše vojsko, 1994.
 • Hořejšová, M. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd. Praha: Naše vojsko, 1994..
 • Kotrba, T., Lacina, L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno:.
 • Ondráčková, J. Výchova k občanství: manuál pro učitele občanské výchovy na druhém stupni základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 1999..
 • Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2003..
 • Skalková, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007..
 • Slavík, J. a kol. Transdisciplinární didaktika. Brno: MU, 2017..
 • Staněk, A., Mezihorák, F. (eds). Výchova k občanství v 21. století. Praha: SPHV, 2008..
 • Stuchlíková, I. a kol. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: MU, 2015..
 • Tomeček, S. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe? Náměty pro začínající učitele. Ostrava: OU, 2010..
 • Zbudilová, H., Pavličíková, H. Výchova k občanství v praxi. Č. Budějovice: JU, 2013..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester