Course: Continuous Pedagogical Practice

« Back
Course title Continuous Pedagogical Practice
Course code KSV/0SP
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Pavličíková Helena, PhDr. CSc.
Course content
The student selects the secondary school for continuous pedagogical practice of his / her own choice and consults everything with the subject guarantor Students at selected secondary school complete continuous practice - the practice lasts 4 weeks. The student teaches 6 hours ZSV weekly, 3 hours a week observation (observation hours) with his mentor. After each lesson, she participates in teaching analyzes and its reflection. From continuous teaching practice the student submits Diary of continuous teaching practice, which forms part of the student's portfolio.

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book), Monitoring, Activating (simulations, games, drama), Work with multi-media resources (texts, internet, IT technologies), Individual tutoring, Group work
  • Preparation for classes - 30 hours per semester
  • Class attendance - 36 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is for the student to use his / her acquired knowledge, abilities, skills, attitudes and values in the management of teaching units.
Student demonstrates independence in preparation for teaching, organizational, educational and educational activities within the educational process.
Prerequisites
Praxe ZSV (průběžná)

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Interview, Student portfolio analysis, Hospitace

Students at selected secondary school complete continuous practice - the practice lasts 4 weeks. The student teaches 6 hours ZSV weekly, 3 hours a week observation (observation hours) with his mentor. After each lesson, she participates in teaching analyzes and its reflection. From continuous teaching practice the student submits Diary of continuous teaching practice, which forms part of the student's portfolio.
Recommended literature
  • Cangelosi, J. S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.
  • Kotrba, T., Lacina, L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno, 2015. ISBN 978-807485-043-1.
  • Petty, G. Moderní vyučování. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
  • Staněk, A., Mezihorák, F. (eds.). Výchova k občanství pro 21. století. Praha, 2008.
  • Stuchlíková, I., Janík, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno, 2015. ISBN 978-80-210-7769-0.
  • Tomeček, S. Metodiky výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe -ná,ěty pro začínající učitele. Ostrava, 2009. ISBN 978-80-7368-880-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester