Course: Didactics of Basics of Social Sciences

« Back
Course title Didactics of Basics of Social Sciences
Course code KSV/DZSX
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Krejčí Jiří, Mgr. Ph.D.
Course content
1) The description of the subject The Basics of Social Sciences (its status in the curricular, role, aims, tasks, interdicsciplinary nature, intersubject relations etc.) 2) Analysis of the basics of social sciences textbooks and other teaching materials. 3) Handling with The Framework Educational Programme for Secondary Grammar Schools and Vocational Schools and School Education Programmes. 4) Professional identity of civic education teacher. 5) Pupil´s /student´s personality. 6) Active acquainting students with organisational forms of teaching and effective teaching methods in the basic of social sciences lessons. 7) Assessment. 8) The development of key competences. 9) Cross-section topics. 10) Preparation for the basics of social sciences teacher and his lesson 11) Orientation towards preparation for maturita exam. 12) Function of a career master/mistress. 13) Up-to-date problems of civic education (current changes of The Framework Educational Programme) 14) Getting acquainted with programmes of teaching the basics of social sciences at secondary grammar schools and selected secondary professional schools.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is a close interconnection of theoretical and practical didactical preparation of trainee-teachers of Basics of Social Sciences at secondary schools and the development of their professional competences. The course reflects the need to inform students about basic professional literature. The emphasis has been put on direct connection with practice and the course guides students to the interconnection of disciplines and their contents (the function of philosophy), using effective didactical ways and working methods with regard to mastering social scientific disciplines and modern trends in teaching. While attending seminars students actively meet the up-to-date didactical problems in connection with their continuous and uninterrupted pedagogical practice (or with assistant practice). Students portfolios summarizing their teaching experience from the courses Assistant Teacher Practice, Weekly Teaching Practice and Block Teaching Practice are continuously implemented into the content of the course.
Teaching knowledge and skills in the framework of professional training.
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Combined exam

Continuous fulfilling tasks.
Recommended literature
 • Cedrychová, V., Raudenský, J. Kapitoly z obecné didaktiky pro učitele střední školy.. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně., 1993.
 • Dytrtová, R., Krhutová, M. Učitel: příprava na profesi.. Praha: Grada., 2009.
 • Hořejšová, M. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd.. Praha: Naše vojsko., 1994.
 • Maňák, J., Švec, V. Výukové metody.. Brno: Paido., 2003.
 • Ondráčková, J. Výchova k občanství: manuál pro učitele občanské výchovy na druhém stupni základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií.. Praha: Fortuna., 1999.
 • Průcha, J. Moderní pedagogika.. Praha: Portál., 2003.
 • Skalková, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování.. Praha: Grada., 2007.
 • Tomeček, S. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe ? náměty pro začínající učitele.. Ostrava: OU., 2010.
 • Zbudilová, H., Pavličíková, H. Výchova k občanství v praxi.. Č. Budějovice: JU., 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher Training of Basics of Social Sciences and Civic Education for High and Secondary School (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher Training of Basics of Social Sciences and Civic Education for High and Secondary School (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer