Course: Macroeconomics

« Back
Course title Macroeconomics
Course code KSV/MAZG
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hejtman Pavel, PhDr. CSc.
Course content
1. Úvod do makroekonomie 2. Národní účetnictví a měření národohospodářského produktu a důchodu 3. Hrubý domácí produkt ? základní makroekonomický agregát (IP 14 26/2b) 4. Agregátní nabídka a poptávka (IP 14 26/2b) 5. Peníze a bankovní systém 6. Inflace: definice a náklady 7. Nezaměstnanost 8. Ekonomická úloha státu, fiskální politika, státní dluh (IP 14 26/2b) 9. Ekonomický růst a rozvoj: teorie a měření; problémy globální ekonomiky (IP 14 26/2b) 10. Mezinárodní obchod a teorie komparativních výhod, směnné kursy a mezinárodní finanční systém

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
  • Class attendance - 39 hours per semester
  • Preparation for classes - 80 hours per semester
Learning outcomes
Course informs students about function of market economy. An illustrative interpretation of macroeconimic categories of national economy, fundamental nacional economy relations, problems and its solutions are explained. Tuition is conduct in application on economic process of Czech Republic and in relation to its demographic, regional and territorial administrative context. From methodical side besides lecture a system of individual continous preparation (system of tests) is elaborate and leading of small team by the help of individual consultation (elaboration of semestral team projects with application orientation). Course has a character of computer supported education.
Understanding basic functions in economy, orientation in main economic indicators and their analysis, orientation in main principles of government economic policy. Seeking, procesing and assesment macroeconomic, informations, part. via internet.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Combined exam, Seminar work

Individual project.
Recommended literature
  • Hejtman, P.:. Vybrané kapitoly z makroekonomie (elektronická učebnice), PF JU.
  • Hronová, S.- Fischer, J.-Hindl, R.-Sixta, J. Národní účetnictví - Nástroj popisu gobální ekonomiky. C. H. Beck, Praha 2009.
  • Hronová, S.- Hindls, R. Národní účetnictví. Koncept a analýzy, C. H. Beck, Praha 2000.
  • Jurečka, V. Jánošíková, I. a kol.:. Makroekonomie. Základní kurs. VŠB TUO, Ostrava 2009.
  • Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D. Ekonomie, 18th. ed., česky Praha 2007. Praha, 2007.
  • Slaný, A. kol. :. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C. H. Beck, Praha 2003.
  • Vlček, J.:. Ekonomie a ekonomika, 4., zcela přepracované vydání, Praha, Wolters Kluwer 2009.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Geography in public administration (3) Category: Geography courses 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer