Course: Cross-Curricular Subjects of the Framework Education Programme and Development of Basic Competences

« Back
Course title Cross-Curricular Subjects of the Framework Education Programme and Development of Basic Competences
Course code KSV/PTEX
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šebeš Marek, Mgr. Ph.D.
 • Rozum František, PhDr.
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Pavličíková Helena, PhDr. CSc.
Course content
1) Cross-section topics and anti cosumerist education (IP 14 26/2b). Personality education and social education. Definition of a cross-section topic (description, thematic units and subtopics, aims, motivation, teaching material) and its practical mastering (recommended methods and forms). 2) Education of a democratic citizen. Definition of a cross-section topic (description, thematic units and subtopics, aims, motivation, teaching materials) and its practical mastering (recommened methods and forms). 3) Education about thinking in European and global connections. Definition of a cross-section topic (description, thematic units and subtopics, aims, motivation, teaching materials) and its practical mastering (recommened methods and forms). 4) Multicultural education. Definition of a cross-section topic (description, thematic units and subtopics, aims, motivation, teaching materials) and its practical mastering (recommened methods and forms). 5) Environmental education. Definition of a cross-section topic (description, thematic units and subtopics, aims, motivation, teaching materials) and its practical mastering (recommened methods and forms). 6) Education about media. Definition of a cross-section topic (description, thematic units and subtopics, aims, motivation, teaching materials) and its practical mastering (recommened methods and forms). 7-8) Key competences and their development during civic education and the basics of social sciences lessons: competences for learning. 9-10) Key competences and their development during civic education and the basics of social sciences lessons: competences for problem solving. 11-12) Key competences and their development during civic education and the basics of social sciences lessons: communicative competences. 13) Key competences and their development during civic education and the basics of social sciences lessons: social competences and personal competences. 14) Key competences and their development during civic education and the basics of social sciences lessons: civic competences and competences for work.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of the course is a practical training of applying teaching in the sphere of cross-section topics which represent an integral part of education embedded in School Education Programmes. Thematic spheres of cross-section topics running through educational spheres will be used as a positive element during the process of students ´creating and developing key competences.
Teaching knowledge and skills in the framework of professional training.
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's language skills

Active participation in seminars, continuous fulfilling tasks related to cross-section topics of The Framework Educational Programme and the development of key competences.
Recommended literature
 • Hejtman, P., Pavličíková, H. (Eds.). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství.. Č. Budějovice: JU, 2014.
 • Hořejšová, M. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd.. Praha: Naše vojsko, 1994.
 • kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VÚP, 2011.
 • kol. Klíčové kompetence v základním vzdělávání.. Praha: VÚP, 2007.
 • kol. Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu. Metodická příručka.. Praha: NÚV, 2011.
 • Labischová, D., Labisch, M. Metodika výuky občanské výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe. Náměty pro začínající učitele.. Ostrava: OU, 2010.
 • Maňák, J., Švec, V. Výukové metody.. Brno: Paido, 2013.
 • Ondráčková, J. Výchova k občanství: manuál pro učitele občanské výchovy na druhém stupni základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií.. Praha: Fortuna, 1999.
 • Pavličíková, H., Zbudilová, H. a kol. Aktuální otázky výchovy k občanství.. Č. Budějovice: JU, 2014.
 • Piťha, P. a kol. Úvod do výchovy k občanství.. Praha: Orbis, 1992.
 • Průcha, J. Moderní pedagogika.. Praha: Portál, 2003.
 • Skalková, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování.. Praha: Grada, 2007.
 • Tomeček, S. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe ? náměty pro začínající učitele.. Ostrava: OU, 2010.
 • Zbudilová, H., Pavličíková, H. Výchova k občanství v praxi.. Č. Budějovice: JU, 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher Training of Basics of Social Sciences and Civic Education for High and Secondary School (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher Training of Basics of Social Sciences and Civic Education for High and Secondary School (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer