Course: Seminar for Practising Students of Civic Education and Basics of Social Sciences

« Back
Course title Seminar for Practising Students of Civic Education and Basics of Social Sciences
Course code KSV/SPPX
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Pašková Věra, Mgr.
Course content
1-2: Professional training of teacher-trainees. 3-8: The most common problems of teacher-trainees and teachers-beginners (press for teacher´s authority, disciplinary problems, bullying, cyberbullying, netholism) 9-11: Examinations and assessment. 12-14: Socially negative phenomena in classes etc.

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The aim of a practically based course is deepening methodical-didactical competences of trainee-teachers as teachers of social scientific subjects in the future. The course will respond to the issue being met by teacher-trainees in their continuous/uninterrupted pedagogical practice at College basic and secondary schools. Students portfolios summarizing their teaching experience from the courses Assistant Teacher Practice, Weekly Teaching Practice and Block Teaching Practice are continuously implemented into the content of the course.
Teaching knowledge and skills in the framework of professional training.
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Analysis of student's language skills

Active participation in seminars, continuous working out given tasks- reflection of microteaching.
Recommended literature
 • Hľado, P., Horáčková, M., Danielová, L. Pedagogická praxe.. Brno: Mendelova univerzita v Brně., 2010.
 • Homerová, M. Výchova k občanství ve výuce společenskovědních předmětů. Metodicko-didaktická učebnice pro učitele všech typů škol.. Praha: Nadační fond proti korupci., 2013.
 • Hořejšová, M. Didaktika občanské nauky a základů společenských věd.. Praha: Naše vojsko., 1994.
 • Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika.. Praha: Portál., 2009.
 • Ondráčková, J. Výchova k občanství: manuál pro učitele občanské výchovy na druhém stupni základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií.. Praha: Fortuna., 1999.
 • Pasch, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině.. Praha: Portál., 2005.
 • Podlahová, L. Ze studenta učitelem. Student-praktikant-začínající učitel.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta., 2002.
 • Průcha, J. Moderní pedagogika.. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-2621-228-7.
 • Švec, V. Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe.. Praha: ASPI., 2005.
 • Zbudilová, H., Pavličíková, H. Výchova k občanství v praxi.. Budějovice: JU., 2013.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher Training of Basics of Social Sciences and Civic Education for High and Secondary School (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teacher Training of Basics of Social Sciences and Civic Education for High and Secondary School (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -