Course: Basics of Political Science

« Back
Course title Basics of Political Science
Course code KSV/ZPOB
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Murad Salim, PhDr. Ph.D.
 • Lazar Petr, Mgr.
Course content
Content changes reserved 1. Social sciences - political science 2. Political systems 3. Direct and representative democracy 4. Political parties 5. Electoral systems 6. Political system of Germany, chancellor model 7. Parties systems 8. Political marketing 9. Interest groups, political sociology 10. Political system of United Kingdom 11. Political system of the USA 12. Political system of France 13. Political extremism, Bribery, 14. Evaluation

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
In this subject will be introduced political science in wider context of social sciences, together with its methods and attitudes. Students will become familiar with examined subjects of political science, its main issues. Main aim of the course is to learn how democratic principles work in real setting of concrete political systems of western Europe and the USA. From which components current democracies consist and what mechanisms work between these componets.
Ability to comprehend terminology of the political science, identification of the basic components of the democratic political system. Ability to distinguish types of the democratic constitutional systems.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Combined exam

Student´s assignments - critical reflection.
Recommended literature
 • Brokl, L. a kol.:. Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. SLON, Praha 1997.
 • Cabada, L.; Dvořáková, V.:. Komparace politických systémů III.. Praha, 2000.
 • Čermák, V.; Fiala, P.; Houbal, D.:. Pozvání do politologie. Vyšehrad, Praha 1994.
 • Čmejrek, J.; Kubálek, M.; Pátek, Z.:. Politologie. Učební texty. ČZU v Praze, Praha 1996. Praha, 1996.
 • Dahl, R. A.:. Demokracie a její kritici. Victoria Publishing, Praha 1995.
 • David, R.:. Politologie. Základy společenských věd. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999.
 • Fiala, P.:. Německá politologie. CDK, Brno 1995.
 • Fiala, P.; Strmiska, M.:. Teorie politických stran. Barrister & Principal, Brno 1998.
 • Guéguen, D.:. Průvodce labyrintem evropských společenství. Evropské instituce struktury, pravomoci, procedury. Mladé letá, Bratislava 1993.
 • Heywood, A.:. Politické ideologie. Victoria Publishing, Praha 1994.
 • Heywood, A.:. Politics, Macmillan Press 1997.
 • Heywood, A.:. Politologie, Eurolex Bohemia s. r. o.. Praha, 2004.
 • Horváth, P.:. Funkcia prezidenta v ústavných systémoch. IVO, Bratislava 2000.
 • Klokočka, V.:. Ústavní systémy evropských států. Linde Praha a. s. , Praha 1996.
 • Klokočka, V.:. Ústavní zřízení české republiky. Praha, 1996.
 • kol.:. Dějiny 20. století. Encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění. Mladá fronta, Praha 1994.
 • kol.:. Komparace politických systémů I., VŠE v Praze, Praha 1999.
 • kol.:. Politické strany v demokracii. Nadace Konrada Adenauera, Praha 1997.
 • kol.:. Politologie. MU v Brně, Brno 1993.
 • Křížkovský, L.; Adamová, K.:. Základy politologie. Nakladatelství Svoboda, Praha 1992.
 • Mayerová, C.:. Komparativní politika Skandinávie a Středomoří. Karolinum, Praha 1996.
 • Murad Salim:. Úvod do politologie; Politologie a internet In. Vintr J. a kol.: Základy didaktiky pro učitele odborných předmětů. PF JU České Budějovice 2002. ISBN: 80-7040-544-9; str. 84-92..
 • Murad, S.(ed):. Vzpomínky na cestu do Evropy. Volby, politické strany a zahraniční politika v České republice a na Slovensku v roce 1998. Jihočeská univerzita. České Budějovice 2008.
 • Novák, M.:. Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. SLON, Praha 1997.
 • Pečenka, M.; Luňák, P. a kol.:. Encyklopedie moderní historie. Libri, Praha 1999.
 • Perottino, M.:. Proměny francouzského politického systému: změna délky mandátu Prezidenta republiky. In. Politologická revue 2, prosinec 2001.
 • Říchová, B. a kol.:. Komparace politických systémů II.. Praha, 2004.
 • Říchová, B.:. Úvod do současné politologie, Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha, 2002.
 • Schröder, P.:. Metody a techniky volební kampaně - Příručka pro volební kampaň. Nadace Friedricha Naumanna , Praha 1994.
 • Strmiska, M.:. Politický terorismus. Úvod do studia politického terorismu v demokratických systémech. MU v Brně, Brno 1996.
 • Škaloud, J.:. Metodologie politické vědy. VŠE v Praze, Praha 2000.
 • Teed, P.:. Moderní oxfordský slovník 20. století. Iris- Knižní klub, Praha 1992.
 • Vítek, M.:. Evropské politické myšlení I. - IV. Hradec Králové 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in plastic art (one major subjects) (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Instrument playing or singing for education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): - (2) Category: Physical education and sport - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Physical education and sport - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Common module (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Introductory teacher training course in social sciences (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter