Course: History of Charity Work

« Back
Course title History of Charity Work
Course code KTEO/KDCP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Svoboda Rudolf, doc. ThDr. Th.D.
Course content
charity in history, charity in Bible, christian and non-christian charity, current problems of charity

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The aim of this course is to introduce into the problematic of charity in history.
Student knows to explain and interpret the problematic of this course.
Prerequisites
None.

Assessment methods and criteria
Test

Student will demostrate his knowlenge at the end of semester.
Recommended literature
  • Benedikt XVI. Deus caritas est, encyklika o křesťanské lásce. Praha, 2006.
  • Doležel, J. Nárys dějin charitní služby chudým a trpícím ? Historické inspirace sociální práce. In MARTINEK, Michael a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha.
  • Doležel, J. Teoretické ukotvení církevní sociální práce na pozadí obecných a českých charitních dějin až po encykliku Deus caritas est. Disertační práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2011. Vedoucí práce Heinrich Pompey (dostupnost: k dispozici ke stažení v elektronické podobě z internetových stránek fakulty).. Olomouc.
  • Lehner, M. Caritas. Die Soziale Arbeit der Kirche. Eine Theoriegeschichte.. Freiburg i.Br., 1997. ISBN 3-7841-0954-3.
  • Pospíšil, C.V. Teologie služby. Kostelní Vydří, 2002. ISBN 80-7192-748-1.
  • Rosario Messina. Dějiny charitativní činnosti. Kostelní Vydří, 2005. ISBN 80-7192-859-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer