Course: Methodological Seminar

« Back
Course title Methodological Seminar
Course code KTEO/KMETS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Pavelčík Július, ThLic. Th.D.
Course content
The structure is divided into 12 parts: 1. Characteristic of professional text 2. Ethic principles in professional work 3. Structure of professional work 4. Selection of thema 5. Professional resources 6. Scientific journals / reviews 7. Bibliographical citation 8. Bibliographical references (intertextual) 9. Writing of professional text 10. Language aspects of professional text 11. Formal arrangement of professional text 12. Graphic arrangement of professional text

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Individual preparation for exam
  • Preparation for classes - 2 hours per semester
Learning outcomes

- the students know formal requirements for writing seminary and their bachelor work, etc. - the students are able to write professional texts - the students know metodics of bibliographical citations and references - the students know professional resources for their study and work
Prerequisites
The course assumes no entry requirements.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Seminar work

Full-time studies - study professional literature - working out of bibliographical citation - activity / participation in seminary Combined studies - study professional literature - working out of bibliographical citation - consult the teacher
Recommended literature
  • ČSN ISO 690. Bibliografické citace: obsah, forma a struktura.. Český normalizační institut. Praha, 2011.
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia. Olomouc, 1997. ISBN 978-80-7198-173-7.
  • VEBER, T. - BAUMAN, P. Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací. Závazné pokyny a doporučení pro seminární, bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce na TF JU.. TF JU. České Budějovice, 2010.
  • ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Linde. Praha, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2016) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter