Course: Civil Law for Social Work

« Back
Course title Civil Law for Social Work
Course code KTEO/KPSOP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Přibyl Stanislav, doc. JUDr. Ph.D., Th.D.
 • Šetek Jaroslav, Ing. Ph.D.
Course content
a) Introduction to the Theory of law orientation in the fundamental juridical notions, hierarchy of law prescriptions, juridical norms and their application b) Constitutional law of the Czech Republic stages of constitutional development, fundamental rights and liberties, dividing of powers into legislative, executive and judicial c) The European Union Law its influence on the law system of the Czech Republic d) Introduction to the Civil law New Civil Code, fundamental orientation in the sphere of the civil and process law, matrimony and family law e) Introduction to the Labor and Social providing law significance of its juridical applications in the social area f) Introduction to the Penal law the course of penal process, penal responsibility of youthful, assistance of dismissed delinquents

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing)
Learning outcomes
The goal of instructed subject consists in acquiring information rending possible an orientation in the law order and juridical system in the Czech Republic, in the most important acts, including the fundamentals in the European Union law, but also in acquiring abilities to apply these information in the praxis of social sphere.
Students should dispose of ability to thing logically, structured. They should interpret normative texts with help of logical arguments and be able to reach a global view of the normative system sense.
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
Oral examination

Studying of the most important acts according to the individual direction of student. Survey of the law system of the Czech Republic. Essay of seven pages at least on the topic according to the individual direction of student.
Recommended literature
 • dokumenty Evropské unie (např. stránky EUR-Lex).
 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů); Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Ústava České republiky; Listina základních páva svobod (Ústavní zákony č. 1/1993 Sb. a 2/1993 Sb.).
 • zákon č. 141/1964 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 140/1964 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže; zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě..
 • zákon č. 141/1964 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 140/1964 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže; zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě..
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce; zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 155/1995, o důchodovém pojištění.
 • Bělina M. a kol. Pracovní právo, 6. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-283-0.
 • Eliáš K. a kol. Nový občanský zákoník, 1. vyd.. Sagit, a. s., 2012. ISBN 978-80-7208-922-2.
 • Fenyk J., Císařová D., Grivna T. a kol. Trestní právo procesní, 6. vyd.. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8.
 • Gerloch A. Teorie práva, 7. vyd.,. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o.,, 2017. ISBN 978-80-7380-652-1.
 • Koldinská K. Sociální právo, 2. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-474-2.
 • Nedorost, L. Větrovec V. Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě ? komentář, 1. vyd.. Praha: Eurolex s.r.o. ISBN 978-80-86432-32-7.
 • Pavlíček V. a kol. Ústavní právo a státověda ? II. díl: Ústavní právo České republiky, 1. úplné vyd.,. 2011. ISBN 978-80-87212-90-5.
 • Ščerba F., Coufalová B. Efektivita sankcionování mladistvých, 1. vyd.. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-131-1.
 • Švestka, Dvořák, Fiala, Zuklínová. Občanský zákoník. Komentář ? Svazek II., 1. vyd., Praha: Wolters Kluwer ČR. 2014. ISBN 978-80-7478-457-6.
 • Tomášek M., Týč V. a kol. Právo Evropské unie, 2. vyd.. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-184-7.
 • Varvařovský P. Základy práva: O právu, státě a moci, 1. vyd.. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. ISBN 978-80-7478-669-3.
 • Vysokajová M., Kahle B., Randlová N., Hůrka P., Doležálek J. Zákoník práce. Komentář, 5. vyd.. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7478-955-7.
 • Wagnerová E., Šimíček V., Langášek T., Pospíšil I. a kol. Listina základních práv a svobod, 1. vyd.. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-750-6.
 • Zoubek V. Právověda a státověda. Úvod do právního a státovědního myšlení. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7380-239-4.
 • Žatecká E., Hrušáková M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. ISBN 978-80-7478-848-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer